Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2021 m. vasario 24 d.  įsakymų  Nr.  AD1-63

 

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 

 

10. Pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, Departamento specialistams kompetencijos klausimais.

11. Dalyvauja koordinavimo  asmenų konsultavimo valdymo veikloje Departamente, pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos tobulinimo.

12. Bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą konsultavimo sistemą.

13. Atlieka konsultacijų rengimą, jų vertinimą, atranką viešinimui Departamento interneto svetainėje.

 

 

 

 

 

 

 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

15.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

15.4. studijų kryptis – teisė (arba);

15.5. studijų kryptis – ekologija (arba);

arba:

 

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.