Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA                                                                             Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus

2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AD1-59

 

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO

 

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos kontrolės srityje;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  asmenų konsultavimą;

3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento konsultavimo strategiją;

4.2. vykdo asmenų konsultavimą Departamente nustatyta tvarka;

4.3. padeda organizuoti ir įgyvendinti konsultavimo veiklą Departamente;

4.4. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie konsultavimo veiklą Departamente;

4.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos tobulinimo;

4.6. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą konsultavimo sistemą

4.7. atlieka konsultacijų rengimą, jų vertinimą, atranką viešinimui Departamento interneto svetainėje;

4.8. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pagal kompetenciją pateiktus spręsti klausimus, rengiamus dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse konsultavimo klausimais;

4.10. padeda Departamento vadovybei spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus;

4.11. vykdo kitus Tarnybos vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus susijusius su konsultavimu;

4.12. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui.