Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Koordinuoja Departamento metinių patikrinimų planų rengimą, rengia metinius veiklos, prioritetinių priemonių ir kitus planus.
19. Atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus turimų išteklių efektyvaus valdymo srityje bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti.
20. Rengia prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, planus ir atlieka jų įgyvendinimo stebėseną.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
21.3. studijų kryptis – teisė (arba);
21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;
21.7. darbo patirtis srityje – 1 metai.

 

____________________