Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie                      Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. AD1-3

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų projektų rengimo ir/ar dokumentų valdymo srityje;

3.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Vyriausybės ir jos įstaigų veiklą ir susijusiais su tiesioginių pareigų atlikimu;

3.4.   išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

3.5.   mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, gebėti nustatyti problemas bei rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6.   turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas;

3.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. atlieka Departamento vykdomos ūkio subjektų priežiūros analizę, vertinimą ir rengia pasiūlymus dėl priežiūros tobulinimo bei koordinuoja pažangių priežiūros priemonių įgyvendinimą;

4.2. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;

4.3. įvertina Departamento struktūrinių padalinių bendradarbiavimo, įgyvendinant Departamentui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas, poreikį ir rengia pasiūlymus dėl jų veiksmingo bendradarbiavimo;

4.4. analizuoja ūkio subjektų apklausos apie Departamento veiklą rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;

4.5. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;

4.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

4.7. nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pagal kompetenciją pateiktus spręsti klausimus, rengia dėl jų pasiūlymus;

4.8. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį,  jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.9. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus;

4.10. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

____________________