Pareigų aprašymas Spausdinti

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.

10. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

12. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 

 

14. Administruoja Valstybės turto valdymo  sistemą. Kartu su VĮ „Turto bankas“  (toliau-TB) organizuoja administracinių patalpų perdavimą/priėmimą bei organizuoja sutarčių su TB pasirašymą.

15. Organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos įstatymo reikalavimų laikymąsi Departamente,  praveda civilinės saugos mokymus Departamento darbuotojams.

16. Vykdo  ir koordinuoja veiklą, susijusią su  darbuotojų sauga ir sveikata, konsultuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti.

17. Organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, aiškinasi ar Departamento darbuotojų darbo vietos atitinka darbo saugos reikalavimus.

18. Organizuoja pareigūnų skiepijimą, sudaro skiepijamų darbuotojų sąrašus.

19. Administruoja duomenų teikimo sutartis.

 

 

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

21.3. studijų kryptis – teisė (arba);

21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

 

21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.