Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę bei darbo saugą, aplinkos apsaugą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.4. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, vieninga dokumentų valdymo sistema;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Departamente:
2.1. duomenų apsaugos pareigūno;
2.2. administruoja Departamento darbuotojų duomenų saugojimo politikos laikymąsi, vykdo informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos laikymąsi;
2.3. tvarko duomenis siekiant atlikti užduotį, vykdoma viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios užduotis;
2.4. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos įstatymo reikalavimų laikymąsi Departamente;
2.5. praveda Civilinės saugos mokymus Departamento darbuotojams;
2.6. konsultuoja darbuotojus asmens duomenų apsaugos, darbų saugos ir sveikatos klausimais;
2.7. kartu su VĮ „Turto bankas“ organizuoja administracinių patalpų perdavimą;
2.8. vykdo nekilnojamojo turto apskaitą Departamente;
2.9. organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, aiškinasi ar Departamento darbuotojų darbo vietos atitinka darbo saugos reikalavimus;
2.10. administruoja Valstybės turto valdymo sistemą;
2.11. pagal kompetencija rengia teisės aktų projektus;
2.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;
2.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.