Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 

 

 

 

 

 

 

10. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą.

11. Pagal kompetenciją koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus, dalyvauja medžioklės egzaminų organizavimo koordinavime.

13. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

 

 

 

 

 

 

 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

21.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

21.4. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

21.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

22. Transporto priemonių pažymėjimai:0

22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).