Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AD1-357

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

PRANEŠIMŲ PRIEMIMO TARNYBOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų įstaigų veiklos rizikų vertinimo ir jų valdymo procesų koordinavimo srityse;

3.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  darbo santykių reguliavimą, Vyriausybės ir jos įstaigų veiklą ir susijusiais su tiesioginių pareigų atlikimu;

3.4.   išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

3.5.   mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, gebėti nustatyti problemas bei rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6.   turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas;

3.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir įgyvendina konsultavimo veiklą Departamente;

4.2. pagal kompetenciją atlieka Departamento vykdomos konsultavimo veiklos analizę, vertinimą ir rengia pasiūlymus dėl priežiūros tobulinimo bei koordinuoja pažangių priežiūros priemonių įgyvendinimą;

4.3. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie konsultavimo veiklą Departamente;

4.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos Departamente tobulinimo;

4.5. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą konsultavimo praktiką;

4.6. atlieka konsultacijų rengimą, jų vertinimą, atranką viešinti Departamento interneto svetainėje;

4.7. atlieka konsultacijų priežiūrą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;

4.8. analizuoja ūkio subjektų apklausos apie Departamento konsultavimo veiklą rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;

4.9. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pagal kompetenciją pateiktus spręsti klausimus, rengiamus dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

4.10. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse konsultavimo klausimais;

4.11. padeda Departamento vadovybei spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus;

4.12. vykdo kitus Tarnybos viršininko ir Departamento vadovybės pavedimus, susijusius su konsultavimu;

4.13. vyresnysis patarėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui.