Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento nuostatuose nustatytas sritis, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Administravimo departamento darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Administravimo departamento darbą, organizuoja Administravimo departamento darbo plano rengimą, užtikrina darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis Administravimo departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą;
2.2. atsako už Administravimo departamento pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Administravimo departamento veiklą;
2.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Administravimo departamento struktūros, valstybės tarnautojų ar darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, valstybės tarnautojų ar darbuotojų skatinimo, tarnybinės ar drausminės atsakomybės jiems taikymo;
2.5. vizuoja Administravimo departamento skyrių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus arba teikia pavedimus tai atlikti kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, taip pat kitų Departamento administracijos padalinių rengiamus dokumentus, susijusius su Administravimo departamento kompetencija;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Administravimo departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.7. pagal kompetenciją atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę dėl Departamento turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims;
2.8. rengia Administravimo departamento skyrių vedėjų pareigybių aprašymus;
2.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Administravimo departamento funkcijomis tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.