Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos srityse;
1.3. išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, susijusius su turto apskaita;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Departamento nuostatais;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office, MS Word, MS Excel, MS  Outlook ar panašia kompiuterine programa, apskaitos programa „NAVISION“;
1.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;
2.2. dalyvauja sprendžiant Departamento finansinės veiklos ir finansinių išteklių panaudojimo klausimus;
2.3. kontroliuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto bei uniformų, medžiagų ir atsarginių dalių apskaitą;
2.4. dalyvauja turto, materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, derina tarpusavio atsiskaitymų likučius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.5. kontroliuoja ir prižiūri, kad materialiai atsakingi darbuotojai laiku ir teisingai pateiktų ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo aktus;
2.6. kontroliuoja Departamento išieškotų administracinių baudų, žalos gamtai, civilinių ieškinių apskaitą;
2.7. vykdo išankstinę sąmatų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, atitiktų patvirtintus asignavimus;
2.8. vykdo dokumentų/informacijos priėmimą, sutikrinimą, perdavimą į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą;
2.9. dalyvauja rengiant Departamento turto apskaitos tvarkas;
2.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.    
2.11. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva.