Pareigų aprašymas Spausdinti

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. ekonomikos, ar administravimo, ar vadybos srityje;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

      

  1. III SKYRIUS
  2. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcija

4.1.analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;

4.2. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą;

4.3. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;

4.4. planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą;

4.5. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais rengimą ir teikimą;

4.6. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;

4.7. rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;

4.8. organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

4.9. rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

4.11. kontroliuoja ir prižiūri įstaigos viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, veda viešuosius pirkimų vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą;

4.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

4.13. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.