Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
3.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
3.3.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, gaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
3.4.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
3.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.6.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.7.    turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
4.2.    esant būtinumui nuveža ir parveža Departamento direktorių ir (ar) kitus Departamento darbuotojus, vykdančius tarnybines užduotis;
4.3.    organizuoja Vilniaus regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus, draudimus, techninę priežiūrą;
4.4.    analizuoja Departamento darbo vietų įrengimo poreikį, aprūpinimą baldais;
4.5.    teikia pasiūlymus Departamento vadovams ir tiesioginiam vadovui dėl Departamento baldų ir kito inventoriaus atnaujinimo, jo papildymo;
4.6.    užtikrina Vilniaus  regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
4.7.    užtikrina visų turimų Vilniaus regiono prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
4.8.    vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
4.9.    pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.