Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                                                          Aplinkos apsaugos departamento prie

                                                                                                                                                          Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                                                                          2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AD1-353

 

 

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą informatikos ar matematikos, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį prižiūrint, diegiant informacines sistemas bei šalinant gedimus;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;

3.4.  mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga;

3.5. mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;

3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

3.8. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

3.9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų veikimą ir įrangos funkcionalumą;

4.2. vykdo vietinio internetinio tinklo techninį palaikymą, pagal pavedimą administruoja Departamento interneto svetainę;

4.3. administruoja naujas ir esamas informacines sistemas, užtikrina informacinių sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;

4.4. vykdo administruojamų servisų programinį palaikymą;

4.5. kuria sistemų vartotojus, pagal poreikį kuria naujas kompiuterines darbo vietas;

4.6. užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;

4.7. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant informacinių sistemų vystymą ir plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės įrangos atnaujinimo planams, dalyvauja įsigyjant naują IT įrangą;

4.8. vykdo išorinių įrenginių (spausdintuvai, skeneriai ir kt.) priežiūrą, juos konfigūruoja, sprendžia su jais susijusias problemas;

4.9. teikia pagalbą viso Departamento, nepriklausomai nuo regiono, turimoms kompiuterinėms darbo vietoms;

4.10. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus informacinių technologijų srityje;

4.11.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su informacinių technologijų sritimi susijusius pavedimus;

4.12. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

_____________________