Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 28 d.  įsakymu Nr. AD1- 261

 

Komunikacijos Skyriaus

VYRiausiojo SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;

3.3. turėti 1 m. patirties ryšių su visuomene ar renginių organizavimo srityje;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

3.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;

4.2. padeda Departamento vadovybei spręsti Departamento kompetencijai priklausančius klausimus;

4.3. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;

4.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento veiklos viešinimo strategiją bei programas;

4.5. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;

4.6. rengia atsakymų projektus į paklausimus pagal kompetenciją;

4.7. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;

4.8. atstovauja Departamentui kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;

4.9. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;

4.10. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;

4.11. atnaujina Departamento interneto svetainės turinį pranešimais apie Departamento darbą ir aplinkosauginius įvykius;

4.12. planuoja ir organizuoja Departamento šventes ir renginius;

4.13. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus;

4.15.  vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.