Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos, ar informatikos, ar statistikos, ar informacijos sistemų, ar programų sistemų, ar matematikos ir kompiuterių mokslo krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos, ar statybos inžinerijos krypties;
1.2. turėti darbo patirties prižiūrint, diegiant informacines sistemas bei šalinant gedimus;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga;
1.5. mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento Alytaus valdyboje (regione), esant poreikiui, Skyriaus vedėjo pavedimu ir  kitose Departamento valdybose:
2.1. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų veikimą ir įrangos funkcionalumą;
2.2. vykdo internetinio mazgo techninį palaikymą, kuria ir pagal pavedimą administruoja internetinį tinklapį;
2.3. administruoja naujas ir esamas informacines sistemas, užtikrina informacinių sistemų ir jose esančių duomenų saugumą, atsarginių duomenų kopijų darymą;
2.4. užtikrina informacinių technologijų saugumo politikos įgyvendinimą administruojamose sistemose;
2.5. vykdo administruojamų servisų programinį palaikymą;
2.6. kuria sistemų vartotojus, pagal poreikį kuria naujas kompiuterines darbo vietas;
2.7. užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;
2.8. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant informacinių sistemų vystymą ir plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės įrangos atnaujinimo planams, dalyvauja įsigyjant naują IT įrangą;
2.9. pagal pavedimą kuria ir administruoja Departamento darbuotojų el. pašto dėžutes;
2.10. vykdo išorinių įrenginių (spausdintuvai, skeneriai ir kt.) priežiūrą, juos konfigūruoja, sprendžia su jais susijusias problemas;
2.11. teikia nuotolinę pagalbą viso Departamento, nepriklausomai nuo regiono, turimoms kompiuterinėms darbo vietoms;
2.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas;
2.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;
2.14. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.