Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-401

 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-215

 

redakcija)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVUI, KAI ĮSTAIGA VEIKIA VISOJE VALSTYBĖS TERITORIJOJE)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Vadovauja įstaigai.

6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Valdo įstaigos išteklius.

 

8. Tvirtina įstaigos pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

9. Vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

10. Nustatyta tvarka skatina įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines nuobaudas bei materialines pašalpas.

11. Atsiskaito aplinkos ministrui už įstaigos veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų.

13. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.