Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                                                                      Aplinkos apsaugos departamento

                                                                                                                                                      prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                                                                      2021 m. spalio 11 d.  įsakymu Nr. AD1- 361

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Komunikacijos skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;

3.3. turėti 1 m. ryšių su visuomene srityje įgyvendinimo patirties;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

3.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia ir (ar) redaguoja informacinius pranešimus bei pranešimus spaudai, juos viešina;

4.2.  koordinuoja ryšius su žiniasklaida (atsakymų į žurnalistines užklausas ruošimas ir teikimas žiniasklaidos priemonėms, radijo bei televizijos interviu organizavimas);

4.3. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;

4.4. užtikrina Departamento interneto svetainės informavimo dalį, kuria turinį bei jį administruoja;

4.5.  užtikrina socialinių tinklų strateginių gairių sukūrimą, kasmetinį atnaujinimą ir jų įgyvendinimą

4.6. atstovauja Departamentui kitose institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;

4.7. bendradarbiauja su Departamento padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;

4.8.  padeda įgyvendinti pokyčių komunikaciją Departamente;

4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus;

4.10. planuoja ir organizuoja Departamento šventes ir renginius;

4.11. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus;

4.13. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

            ________________________________________________