Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą informatikos ar matematikos, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;
3.2.    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį prižiūrint, diegiant informacines sistemas bei šalinant gedimus;
3.3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
3.4.    mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga; 
3.5.    mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas; 
3.6.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
3.7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
3.8.    gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių technologijų (toliau – IT) infostruktūros veikimą ir įrangos funkcionalumą;
4.2.    administruoja naujas ir esamas informacines sistemas, užtikrina informacinių sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;
4.3.    kuria sistemų vartotojus, užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;
4.4.    kuria ir administruoja Departamento darbuotojų el. pašto dėžutes;
4.5.    vykdo Departamento vietinio internetinio tinklo techninį palaikymą, administruoja Departamento interneto svetainę;
4.6.    vykdo išorinių įrenginių (spausdintuvai, skeneriai ir kt.) priežiūrą, juos konfigūruoja, sprendžia su jais susijusias problemas;
4.7.    užtikrina Departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūrą bei savalaikį veikimą,  pagal poreikį įrengia naujas kompiuterines darbo vietas;
4.8.    teikia IT pagalbą viso Departamento, nepriklausomai nuo regiono, turimoms kompiuterinėms darbo vietoms;
4.9.    pagal kompetenciją dalyvauja planuojant informacinių sistemų vystymą ir plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės įrangos atnaujinimo planams, dalyvauja įsigyjant naują IT įrangą;
4.10.    inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su IT, rengia pirkimo paraiškas, technines specifikacijas; 
4.11.    užtikrina Departamento kibernetinę saugą, konsultuoja darbuotojus duomenų saugumo klausimais, kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi nustatytų duomenų saugumo reikalavimų, teikia siūlymus dėl duomenų saugumo priemonių taikymo;
4.12.    esant poreikiui prižiūri ir aptarnauja fizinius ir virtualius serverius;
4.13.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, bendradarbiauja su Departamento padaliniais;
4.14.    pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus IT srityje;
4.15.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su informacinių technologijų sritimi susijusius pavedimus;
4.16.    šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.