Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos, ar informatikos, ar statistikos, ar informacijos sistemų, ar programų sistemų, ar matematikos ir kompiuterių mokslo krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos, ar statybos inžinerijos krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ar modernizavimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės informacinių išteklių valdymą, valstybės registrų, informacinių sistemų kūrimą ir veiklą, duomenų saugą, su Departameto nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą bei kitų Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas, veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų veikimą ir įrangos funkcionalumą;
2.2. koordinuoja Departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūrą;
2.3. koordinuoja naujai įsigytą ilgalaikį informacinių technologijų turtą;
2.4. planuoja ir koordinuoja informacinių sistemų vystymą ir plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo planams;
2.5. koordinuoja tinklo ir naudojamos tinkle įrangos valdymą;
2.6. koordinuoja elektroninio pašto dėžučių valdymą;
2.7. užtikrina informacinių technologijų saugumo politikos įgyvendinimą administruojamose sistemose;
2.8. vykdo administruojamų servisų programinį palaikymą;
2.9. užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;
2.10. teikia pasiūlymus, susijusius su informacinių sistemų, naujų technologijų diegimu ir administravimu;
2.11. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose;
2.12. organizuoja ir koordinuoja kitų Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas, veiklą;
2.13. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas;
2.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;
2.15. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.