Pareigų aprašymas Spausdinti

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstaty-mais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;
3.3. turėti 1 m. žurnalistikos arba ryšių su visuomene srityje įgyvendinimo patirties;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;
3.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;
3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;
4.2. padeda Departamento vadovybei spręsti Departamento kompetencijai priklausančius klausimus;
4.3. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;
4.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento veiklos viešinimo strategiją bei pro-gramas;
4.5. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
4.6. rengia atsakymų projektus į paklausimus pagal kompetenciją;
4.7. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;
4.8. atstovauja Departamentui kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar jų organizuoja-muose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;
4.9. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolati-nius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;
4.10. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;
4.11. atnaujina Departamento interneto svetainės turinį pranešimais apie Departamento darbą ir aplinkosauginius įvykius;
4.12. planuoja ir organizuoja Departamento šventes ir renginius;
4.13. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;
4.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus;
4.15.  vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.