Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis Skyriaus vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą;
1.2. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti bei rengti išvadas;
1.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, interneto naršykle, elektroninio pašto programa.
1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus, rengia su tuo susijusią reikiamą dokumentaciją;
2.2. nustatyta tvarka pagal įgaliojimą atstovauja Departamentui teismuose, ikiteisminio tyrimo ir kitose teisėsaugos institucijose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.3. prireikus rengia pretenzijas, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, tvarko bylas, veda duomenis į registrus;
2.4. užtikrina priimtų nutarimų dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims vykdymo kontrolę, nutarimų dėl nemokamų viešųjų darbų vykdymo kontrolę, vykdomųjų dokumentų perdavimą išieškojimui priverstine tvarka;
2.5. renka medžiagą ir rengia procesinius dokumentus teismams, tame tarpe pareiškimus, skundus, apeliacinius skundus, procesinių dokumentų projektus kasacinės instancijos teismui, atsiliepimus, ruošia medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
2.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų taikymo praktikoje problemų sprendimo, darbo kokybės gerinimo;
2.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pretenzijas ir rengia atsakymų (sprendimų) į juos projektus;
2.8. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir kt.), Administracinių nusižengimų registre, Vykdomųjų bylų portale ir kitose duomenų bazėse, Skyriaus vedėjo pavedimu rengia ataskaitas, analizes;
2.9. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
2.10. vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.