Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
3.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
3.3.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, gaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
3.4.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
3.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.6.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.7.    turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
4.2.    vykdo įstaigos mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko su jais susijusią dokumentaciją, derina sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymą;
4.3.    vykdo priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę, prekių pristatymo paslaugą, darbų atlikimo pagal sutartį organizavimą ir terminų laikymosi kontrolę, prekių paslaugos darbų atitikties pirkimo sutartims  stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;
4.4.    pagal gautus Utenos regiono struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
4.5.    organizuoja Utenos regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus, draudimus, techninę priežiūrą;
4.6.    užtikrina Utenos regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
4.7.    užtikrina visų turimų Utenos regiono prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
4.8.    vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
4.9.    pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.