Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2022-05-10 įsakymu Nr. AD1-134

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

7. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

15. Pagal kompetenciją dalyvauja Departamente sudaromų komisijų ar darbo grupių veiklose.

16. Koordinuoja ir kontroliuoja  biudžeto išlaidų sąmatų sudarymą, tikslinimą, panaudojimą.

 

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

18.3. studijų kryptis – finansai (arba);

18.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

 

18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.6. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

18.7. darbo patirties trukmė – 5 metai.