Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos ministerijos bei Departamento nuostatais;
1.4. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, NAVISION;
1.5. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
1.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Departamento funkcionavimas, įgyvendinti Departamento įsipareigojimai suinteresuotoms šalims, įvykdyti skyriaus darbo planai;
2.2. organizuoja Departamento buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, kad būtų efektyviai valdomas turtas ir materialinės vertybės;
2.3. vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
2.4. Teikia  informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą asignavimų valdytojui, vadovui, valstybės institucijomis;
2.5. koordinuoja turto valdymo procesus Departamente, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą ir pasiūlymus dėl apskaitos politikos formavimo, kad būtų tinkamai įgyvendinta Departamento apskaitos politika;
2.6. rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, organizuoja naujai priimtų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus darbo vietoje;
2.7. vykdo išankstinę finansų kontrolę Departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;
2.8. kontroliuoja ir organizuoja teisingą dokumentų/informacijos pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
2.9. koordinuoja ir kontroliuoja  biudžeto išlaidų sąmatų sudarymą, tikslinimą, panaudojimą;
2.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.