Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

  

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

        
7. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (išskyrus administracinių nusižengimų ir juridinių asmenų teisės pažeidimų) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant.
11. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą.
12. Tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus.
13. Organizuoja ir (ar) atlieka Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną.
14. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną.
15. Kontroliuoja, kaip Departamento darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais.
16. Skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Departamente.
17. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
18. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus.
19. Sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą arba organizuoja jo sudarymą, taip pat pagal poreikį dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį.
20. Teikia pasiūlymus Vidaus tyrimų skyriaus vedėjui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo.
21. Prižiūri Departamento darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimą ir vykdo šios veiklos kontrolę.
22. Pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

 23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė;
24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
24.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
24.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirtis – korupcijos prevencijos srityje;
24.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).