Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;
1.3. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;
1.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia pretenzijas, ieškinius, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus;
2.2. esant poreikiui nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;
2.3. rengia procesinius dokumentus teismams (skundus, prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo, atsiliepimus, atsikirtimus, dublikus, triplikus, ieškinius, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;
2.4. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus);
2.5. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose bei kitose organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.6. konsultuoja Departamento darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.7. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;
2.8. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus bei pasiūlymus;
2.9. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
2.10. rengia sutartis, susitarimus tarp Departamento ir kitų institucijų;
2.11. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;
2.12. vykdo kitus Departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.