Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rizikų vertinimo ir jų valdymo proceso koordinavimo srityse;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, Vyriausybės ir jos įstaigų veiklą ir susijusiais su tiesioginių pareigų atlikimu;
1.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
1.5. mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, gebėti nustatyti problemas bei rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
1.6. turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas;
1.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. atlieka Departamento vykdomos ūkio subjektų priežiūros analizę, vertinimą ir rengia pasiūlymus dėl priežiūros tobulinimo bei koordinuoja pažangių priežiūros priemonių įgyvendinimą;
2.2. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;
2.3. įvertina Departamento struktūrinių padalinių bendradarbiavimo, įgyvendinant Departamentui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas, poreikį ir rengia pasiūlymus dėl jų veiksmingo bendradarbiavimo;
2.4. analizuoja ūkio subjektų apklausos apie Departamento veiklą rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
2.5. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;
2.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.7. nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pagal kompetenciją pateiktus spręsti klausimus, rengia dėl jų pasiūlymus;
2.8. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.