Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti norminius aktus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo bei įforminimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos klausimais, būti susipažinęs su aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais;
1.2. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gerai išmanyti lietuvių kalbos rašybos taisykles, kalbos kultūros reikalavimus;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu, biuro technika (kopijavimo, skenavimo, fakso aparatais ir kt.), kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, dokumentų valdymo sistema, mokėti naudotis internetu (mokėti atlikti teisės aktų, kitų duomenų paiešką internete), elektroniniu paštu;
1.4. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.5. būti susipažinęs su Skyriaus nuostatais, teisės aktais, reglamentuojančiais administracinių bylų registravimo ir tvarkymo taisykles, vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdymui procedūras, civilinių bylų formavimo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimus ir jų nuostatas mokėti taikyti savo darbe;
1.6. gebėti savarankiškai, laiku ir tinkamai atlikti pavestas užduotis, planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Skyriaus pareigūnams padeda rengti medžiagą pretenzijoms teikti administracinėse bylose, sukelti dokumentus į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą ar Elektroninių vykdomųjų bylų portalą;
2.2. pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus tvarko administracines (rengia bylų antraštinius lapus, vidaus apyrašus, baigiamuosius įrašus, susiuva bylas ir kt.), organizuoja jų saugojimą bei nurašymą pagal Archyvų departamento direktoriaus nustatytus reikalavimus;
2.3. kontroliuoja nutarimais paskirtų nuobaudų vykdymo eigą, pretenzijų pateikimo terminus, apie tai nuolat ir savalaikiai informuoja už bylų vykdymą atsakingus Skyriaus pareigūnus;
2.4. veda piniginių įplaukų, nebaigtų civilinių ir administracinių bylų apskaitą ir informaciją apie jų eigą, seka, kad administracinių bylų registruose, informacijos apie žalas aplinkai  registruose būtų laiku suvedami reikiami duomenys;
2.5. tvirtina dokumentų kopijas (nuorašus), Skyriaus vedėjui padeda rengti veiklos ataskaitas;
2.6. nustatyta tvarka ir laiku sudaro Skyriaus registrų sąrašo, dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktų projektus, vadovaudamasi  departamento dokumentacijos planu, formuoja, tvarko Skyriaus bylas, užtikrina registracijos žurnalų, registrų susiuvimą, sunumeravimą, kaip to reikalauja teisės aktai;
2.7. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.
2.8. specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.