Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos, geografijos arba biochemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos arba chemijos inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento nuostatuose nustatytas sritis, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Aplinkos kokybės departamento darbą, organizuoja Aplinkos kokybės departamento darbo plano rengimą, užtikrina Aplinkos kokybės departamento darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis Aplinkos kokybės departamento specialistams ir kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą;
2.2. atsako už Aplinkos kokybės departamento pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Aplinkos kokybės departamento veiklą;
2.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Aplinkos kokybės departamento struktūros, Aplinkos kokybės departamento valstybės tarnautojų ar darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, Aplinkos kokybės departamento valstybės tarnautojų ar darbuotojų skatinimo, tarnybinės ar drausminės atsakomybės jiems taikymo;
2.5. vizuoja ir pasirašo Aplinkos kokybės departamento specialistų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus arba teikia pavedimus tai atlikti kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, taip pat kitų Departamento administracijos padalinių rengiamus dokumentus, susijusius su Aplinkos kokybės departamento kompetencija;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Aplinkos kokybės departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.7. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo taršos prevenciją, aplinkos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą, atliekų ir cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
2.8. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių taršos prevenciją, aplinkos, kraštovaizdžio ir žemės gelmių apsaugą, gamtos išteklių naudojimą, atliekų ir cheminių medžiagų tvarkymą;
2.9. organizuoja pasiūlymų bei pastabų Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
2.10. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo, taršos prevencijos bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
2.11. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose, rengia ir dalyvauja rengiant kontrolinius klausimynus;
2.12. dalyvauja rengiant savivaldybių monitoringo, taršos mažinimo ir valdymo programas;
2.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.14. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.15. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
2.16. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;
2.17. pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento direktoriaus įsakymų ir vadovybės pavedimų vykdymą;
2.18. vykdo kitus nenuolatinius Departamento direktoriaus pavedimus.