Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir aplinkos apsaugą;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities chemijos, geografijos arba biochemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos arba chemijos inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties;
1.3. turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti anglų, rusų, vokiečių ar prancūzų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.6. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis;
1.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja fizinių ir juridinių asmenų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Departamento kontroliuojamoje teritorijoje dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi naudojant ir atkuriant gamtos išteklius, vykdant aplinkos apsaugos reikalavimus;
2.2. koordinuoja struktūrinių Departamento padalinių veiklos, kontrolės planų ir programų parengimą ir įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja ir dalyvauja rengiant Departamento valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės veiklos, planų ir programų įgyvendinimo rezultatų analizes ir ataskaitas, jas teikia direktoriui;
2.4. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose;
2.5. pagal kompetenciją organizuoja pranešimų ir skundų nagrinėjimą;
2.6. nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia siūlymus galimiems tobulinimams;
2.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir pasirašo su Departamento veikla susijusius veiklos pavedimus, raštus, dokumentus ir sutartis;
2.8. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti departamento metinėse veiksmų programose ir planuose suplanuoti veiksmai;
2.9. vykdo Departamento direktoriaus funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu.