Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, mokesčius už aplinkos taršą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vienerių metų darbo patirtį;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti anglų ar rusų, ar vokiečių, ar prancūzų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.5. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis;
1.6. turėti teisę vairuoti automobilį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, departamento specialistus atliekų tvarkymo kontrolės klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.2. koordinuoja atliekas tvarkančių įmonių kontrolės klausimus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo, teikia pasirašyti direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nagrinėja atliekų tvarkytojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.3. koordinuoja informacijos apie įmonių, pageidaujančių būti įrašytoms į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, atitikimą nustatytiems reikalavimams, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą, teikimą;
2.4. organizuoja, esant poreikiui, vykdo atliekų tvarkymo kontrolę;
2.5. organizuoja, esant poreikiui, kontroliuoja, ar įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus, sąrašą, laikydamosi teisės aktų reikalavimų išrašo įrodančius dokumentus, siekiant užtikrinti teisingą atliekų apskaitą ir pažymų išdavimą;
2.6. koordinuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų, siekiant užtikrinti teisingą atliekų apskaitą, analizę;
2.7. koordinuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų srautų, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą, analizę;
2.8. vykdydamas atliekų tvarkymo kontrolę surašo administracinio nusižengimo tyrimo veiksmų ir administracinio nusižengimo protokolus, taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, yra atsakingas už žalos aplinkai įvertinimą ir paskaičiavimą;
2.9. nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia siūlymus galimiems tobulinimams;
2.10. rengia ir teikia, savo kompetencijos ribose, ataskaitas, suvestines;
2.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose;
2.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti departamento metinėse veiksmų programose suplanuoti veiksmai.