Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties, arba  ekologijos studijų krypties, arba  aplinkotyros studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba miškininkystės studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę, viešąjį administravimą;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, organizuoja Departamento patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir kitų planų rengimą;
2.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja jų rezultatus ir teikia pasiūlymus;
2.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, koordinuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
2.4. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;
2.5. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
2.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.7. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;
2.8. teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą;
2.9. atlieka tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, ir analizuoja gautus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
2.10. rengia Departamento veiklos bei kitas ataskaitas, atlieka pokyčių analizę;
2.11. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
2.12. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
2.13. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.14. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai Skyriaus vedėjo pareigybė laisva;
2.15. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.