Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.5. turėti gerus bendravimo įgūdžius;
1.6. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;
2.2. padeda Departamento vadovybei spręsti Departamento kompetencijai priklausančius klausimus;
2.3. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;
2.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento veiklos viešinimo strategiją bei programas;
2.5. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
2.6. rengia atsakymų projektus į paklausimus pagal kompetenciją;
2.7. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;
2.8. atstovauja Departamentui kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;
2.9. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;
2.10. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;
2.11. atnaujina Departamento socialinių tinklų turinį pranešimais apie Departamento darbą ir aplinkosauginius įvykius;
2.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su susijusius su visuomenės informavimu ir Departamento įvaizdžio formavimu.