Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti darbo patirties prižiūrint, diegiant informacines sistemas bei šalinant gedimus;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga;
1.5. mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų veikimą ir įrangos funkcionalumą;
2.2. koordinuoja Departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūrą;
2.3. administruoja naujas ir esamas informacines sistemas bei koordinuoja šių sistemų administravimą;
2.4. planuoja ir koordinuoja informacinių sistemų vystymą bei plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo planams;
2.5. koordinuoja tinklo ir tinkle naudojamos įrangos valdymą;
2.6. užtikrina informacinių technologijų saugumo politikos įgyvendinimą administruojamose sistemose;
2.7. vykdo administruojamų servisų programinį palaikymą;
2.8. užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;
2.9. teikia pasiūlymus, susijusius su informacinių sistemų, naujų technologijų diegimu ir administravimu;
2.10. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose.
2.11. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas.
2.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.
2.13. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.