Pareigų aprašymas Spausdinti

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento nuostatuose nustatytas sritis, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, organizuoja Skyriaus darbo plano rengimą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis Skyriaus specialistams ir kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą;
2.2. atsako už Skyriaus pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų skatinimo, tarnybinės ar drausminės atsakomybės jiems taikymo;
2.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus arba teikia pavedimus tai atlikti kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, taip pat kitų Departamento administracijos padalinių rengiamus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.7. vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą tikrindamas, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;
2.8. vykdo Departamento pareigūnų veiklos kontrolę, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus, teikia Departamento vadovybei apibendrintą informaciją ir pasiūlymus veiklos teisėtumo pažeidimų prevencijos klausimais;
2.9. organizuoja Departamentui priskirtų Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą;
2.10. organizuoja tikslinius, planinius, kompleksinius ir neplaninius Departamento pareigūnų veiklos patikrinimus;
2.11. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, pasiūlymus, dėl Departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir pareigūnų veiksmų (neveikimo), piktnaudžiavimo;
2.12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Departamento padaliniais;
2.13. nustatytąja tvarka atstovauja Departamentui Lietuvos, užsienio valstybių institucijose ar tarptautinėse organizacijose;
2.14. pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento direktoriaus įsakymų ir vadovybės pavedimų vykdymą;
2.15. vykdo kitus nenuolatinius Departamento direktoriaus pavedimus.