Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Departamento nuostatais;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos srityse;
1.4. išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, susijusius su turto apskaita;
1.5. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, Outlook,  kompiuterine programa „NAVISION“;
1.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;
2.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, vidaus apskaitos tvarkas ir kitus dokumentus finansiniais ir turto apskaitos klausimais, siekiant užtikrinti teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą bei efektyvų finansinių bei materialinių išteklių naudojimą;
2.3. kontroliuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto apskaitą;
2.4. koordinuoja tarpusavio atsiskaitymų likučius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.5. atlieka lėšų panaudojimo, atsiskaitymų einamąją finansų kontrolę;
2.6. organizuoja pirminių dokumentų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
2.7. dalyvauja sprendžiant Departamento finansinės veiklos ir finansinių išteklių panaudojimo klausimus;
2.8. konsultuoja ir supažindina ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto inventorizacijos komisiją su inventorizacijos atlikimo tvarka;
2.9. teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams finansiniais ir turto apskaitos klausimais;
2.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
2.11. Skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja ir vertina lėšų panaudojimo rezultatus;
2.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių įgyvendinimą.