Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą.

11. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.

12. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje.

13. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, struktūrinio padalinio kompetencijos klausimais.

14. Planuoja ir organizuoja Struktūrinio padalinio darbą, kad būtų įgyvendinti Departamentui  nustatyti uždaviniai ir funkcijos.

15. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja pavaldiems padaliniams dėl Struktūrinio padalinio veiklos vykdymo.

16. Atsižvelgiant į Departamentui nustatytus uždavinius ir funkcijas pagal kompetenciją planuoja Struktūrinio padalinio veiklą.

17. Teikia Departamento darbuotojams metodinę pagalbą struktūrinio padalinio kompetencijos ribose.

18. Organizuoja ir atlieka struktūrinio padalinio kompetencijai priskirtas priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas, siekiant, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 2002.07.01 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas“ Nr.: Ix-1005.

20. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo.