Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO 
PERSONALO SKYRIAUS 
VYRESNIOJO SPECIALISTO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnis kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius  valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (toliau – VDVIS),  Elektroninio archyvo informacine sistema;
3.5. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir vykdo dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą, administruoja VDVIS;
4.2. priima, peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį; 
4.3. sutvarko siunčiamą korespondenciją: užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja ir išsiunčia; 
4.4. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus, bylų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą; 
4.5. priima į archyvą nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų, patikrina jų sutvarkymą ir įforminimą; 
4.6. sudaro nuolatinio saugojimo bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų, apyrašus (jų tęsinius);
4.7. rengia ir dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktų projektus, standartines procedūras, reglamentuojančias dokumentų valdymą, VDVIS tvarkymą ir naudojimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;
4.8. nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie archyve saugomus dokumentus (bylas), išduoda dokumentus (bylas), patvirtintas jų kopijas; 
4.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams dokumentų rengimo, veiklos dokumentavimo, dokumentų archyvavimo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
4.10. vykdo savo kompetencijos ribose ūkio subjektų konsultavimo veiklą, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
4.11. priima asmenis jiems atvykus į Šiaulių valdybą, aptarnauja asmenis telefonu, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
4.12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Šiaulių valdybos viršininko ir Departamento vadovybės  nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;
4.13. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;
4.14. vyresnysis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;
4.15. vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.