Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalif. Laipsniu ar jam prilygintą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius  valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (toliau – VDVIS),  Elektroninio archyvo informacine sistema;
1.5. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Alytaus valdyboje:
2.1. organizuoja dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą, administruoja VDVIS;
2.2. priima, peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį arba su rezoliucija įteikia ją vykdytojams;
2.3. sutvarko siunčiamą korespondenciją: užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja ir išsiunčia;
2.4. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus, bylų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą;
2.5. priima į archyvą nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų, patikrina jų sutvarkymą ir įforminimą;
2.6. sudaro nuolatinio saugojimo bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų, apyrašus (jų tęsinius);
2.7. rengia ir dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktų projektus, standartines procedūras, reglamentuojančias dokumentų valdymą, VDVIS tvarkymą ir naudojimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;
2.8. nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie archyve saugomus dokumentus (bylas), išduoda dokumentus (bylas), patvirtintas jų kopijas;
2.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams dokumentų rengimo, veiklos dokumentavimo, dokumentų archyvavimo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.10. vykdo savo kompetencijos ribose ūkio subjektų konsultavimo veiklą, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.11. priima asmenis jiems atvykus į Valdybą, aptarnauja asmenis telefonu, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.12. organizuoja ir tikrina Darbo ir poilsio laiko apskaitos žiniaraščio pildymą Valdyboje, Skyriaus vedėjo pavedimu tikrina kitų Departamento padalinių Darbo ir poilsio laiko žiniaraščių teisingumą (nedarbingumus, atostogas ir kt.), pastebėjus neatitikimus inicijuoja jų koregavimą;
2.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Valdybos viršininko ir Departamento vadovybės  nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;
2.14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;
2.15. vyresnysis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;
2.16. vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.