Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnis kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius  valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, vieninga dokumentų valdymo sistema,  Elektroninio archyvo informacine sistema;
1.5. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamente:
2.1. administruoja siunčiamų dokumentų valdymo sistemą;
2.2. sutvarko siunčiamą korespondenciją: užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja ir išsiunčia;
2.3. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus, bylų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą;
2.4. priima į archyvą nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų, patikrina jų sutvarkymą ir įforminimą;
2.5. sudaro nuolatinio saugojimo bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 10 metų apyrašus (jų tęsinius);
2.6. rengia ir dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktų projektus, standartines procedūras, reglamentuojančias dokumentų valdymą, dokumentų valdymo informacinės sistemos tvarkymą ir naudojimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;
2.7. nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie archyve saugomus dokumentus (bylas), išduoda dokumentus (bylas), patvirtintas jų kopijas;
2.8. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams dokumentų rengimo, veiklos dokumentavimo, dokumentų archyvavimo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.9. vykdo savo kompetencijos ribose ūkio subjektų konsultavimo veiklą, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.10. priima asmenis jiems atvykus į Departamentą, aptarnauja asmenis telefonu, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;
2.12. surenka raštu pateiktą informaciją iš Departamento valdybų (ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos) dėl Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių poreikio; apibendrina informaciją ir pagal nurodytus tikslius kiekius, dydžius raštu pateikia Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių užsakymą; kontroliuoja Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių pristatymą Aplinkos apsaugos departamentams; vykdo Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių apskaitą; rengia priėmimo-perdavimo aktus dėl Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių perdavimo Departamento padaliniams;
2.13. už funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Departamento vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus vyriausiasis specialistas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.14. vyriausiasis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;
2.15. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.