Pareigų aprašymas Spausdinti

VILNIAUS VALDYBOS
VILNIAUS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
1.2. turėti 3 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, gaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.5. turėti darbo patirties tvarkant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento Vilniaus valdyboje (regione):
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
2.2. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
2.3. vykdo priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę, prekių pristatymo paslaugą, darbų atlikimo pagal sutartį organizavimą ir terminų laikymosi kontrolę, prekių paslaugos darbų atitikties pirkimo sutartims  stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;
2.4. pagal gautus Vilniaus regiono struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
2.5. organizuoja Vilniaus regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;
2.6. užtikrina Vilniaus regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
2.7. užtikrina visų turimų Vilniaus valdybos prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
2.8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
2.9. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.