Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   
FUNKCIJOS

                
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
8. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
16. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

17. Vykdo Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Miškų kontrolės departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą.
18. Vykdo valstybinę visų nuosavybės formų kontroliuojamos teritorijos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolę, žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos, sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę, miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo, ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę.
19. Vykdo valstybinių ir privačių miškų kirtimų ir atkūrimo valstybinę kontrolę, miško žemės naudojimo kontrolę, medienos apskaitos, gabenimo, lentpjūvių kontrolę; atlieka želdinių, žėlinių priežiūrą, bendrus valdos patikrinimus, vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimo priežiūrą.
20. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria nuobaudas už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
21. Pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinę miškų kontrolę, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, AAD direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir kontrolės klausimais vykdymą.
22. Pagal kompetenciją vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

 23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
24.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
24.4. studijų kryptis – teisė (arba);
24.5. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:

24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;
24.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).