Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkosaugos teisės srityje bei ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;
1.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų užduočių, skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių bei funkcijų įvykdymą;
2.2. esant poreikiui nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;
2.3. rengia procesinius dokumentus teismams (ieškinius, prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo, atsiliepimus, skundus, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;
2.4. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose bei kitose organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.5. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą, derina Departamento direktoriaus priimamus įsakymus bei kitus vidaus dokumentus;
2.6. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų, teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
2.7. analizuoja, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
2.8. rengia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų, teikia išvadas dėl šių sutarčių teisėtumo, vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
2.9. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, konsultuoja Departamento darbuotojus teisinio darbo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.10. vykdo kitus Departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.