Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO

SKYRIAUS VEDĖJO
 

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, administracines bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims.

9. Organizuoja registrų pildymo, bylų tvarkymo, sumų, paskirtų pagal ekonomines sankcijas juridiniams asmenims, išieškojimo, baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, konfiksuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo procedūras.

10. Įformina dokumentus dėl žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso nustatyta tvarka, vykdo tokios priteistos žalos išieškojimo kontrolę.

11. Rengia medžiagą ir procesinius dokumentus teismams (atsiliepimus, atsikirtimus, skundus, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose.

12. Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus.

13. Nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos apsaugos departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose.

14. Prireikus, rengia dokumentus civilinėms byloms, tvarko civilines bylas.

15. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:0

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).