Pareigų aprašymas Spausdinti

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTO

CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

14. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 

 

 

 

 

16. Rengia pretenzijas, ieškinius, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus.

17. Duomenų apsaugos pareigūno.

18. Supažindina Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), įgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. Pagal kompetenciją rengia dokumentus ir teisės aktų projektus asmens duomenų apsaugos klausimais, teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

19. Pagal kompetenciją rengia metodikas, konsultuoja, teikia rekomendacijas, praktinę pagalbą Departamento darbuotojams asmens duomenų apsaugos klausimais, informuoja Skyriaus vedėją ir Departamento vadovybę (direktorių ir direktoriaus pavaduotojus) kaip laikomasi Reglamento reikalavimų ir apie prievoles pagal Reglamentą.

20. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir duomenų subjektais, atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas.

21. Dalyvauja darbo grupių veikloje. Padeda Skyriaus vedėjui spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus. Pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva.

22. Rengia procesinius dokumentus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose.

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

25. Transporto priemonių pažymėjimai:0

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).