Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams administracinėse bei civilinėse bylose;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Teisės departamento darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja  Teisės departamento darbą, organizuoja Teisės departamento darbo plano rengimą, užtikrina darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis Teisės departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą;
2.2. atsako už Teisės departamento pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Teisės departamento veiklą;
2.4. rengia medžiagą ir procesinius dokumentus teismams (ieškinius, prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo, atsiliepimus, skundus, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;
2.5. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos apsaugos departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose administracinėse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose, teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose bei kitose organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.6. rengia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų, teikia išvadas dėl šių sutarčių teisėtumo, vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
2.7. konsultuoja Aplinkos apsaugos departamento darbuotojus teisės klausimais;
2.8. analizuoja, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
2.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Teisės departamento funkcijomis tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.