Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRAIUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖSTARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

3. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Vykdo skyriaus vedėjo arba kito darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai skyriaus vedėjo pareigybė laisva.

10. Pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, departamento specialistams atliekų tvarkymo kontrolės klausimais.

11. Organizuoja ir koordinuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų Lietuvos Respublikoje atliekų kontrolę.

12. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.

13. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis atliekų tvarkymo kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 2002.07.01 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas“ Nr.: Ix-1005.

15. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).