Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema FVAIS;
1.5. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;
2.2. kontroliuoja projekto lėšų vykdymą ir panaudojimą, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas, susijusias su projekto vykdymu;
2.3. atlieka analizę, susijusią su projekto vykdymu ir lėšų panaudojimu;
2.4. koordinuoja Departamento finansinius dokumentus/informaciją, ją sutikrina ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
2.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su departamento darbuotojais, kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant su finansine veikla susijusius klausimus, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių įgyvendinimą.