Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų turto valdymą, administravimą, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, organizuoja Skyriaus darbo plano rengimą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis kontroliuoja jų vykdymą;
2.2. atsako už Skyriaus pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Administravimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.4. teikia pasiūlymus Administravimo departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų skatinimo, tarnybinės ar drausminės atsakomybės jiems taikymo;
2.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus arba teikia pavedimus tai atlikti kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, taip pat kitų Departamento administracijos padalinių rengiamus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir  darbuotojų tarnybinę veiklą;
2.7. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus;
2.8. vykdo Administravimo departamento direktoriaus darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kitais atvejais, kai jo pareigybė laisva;
2.9. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.