Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m.  rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD1- 257

 

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBA

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. turėti  ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties aplinkos apsaugos srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, administracinę teisę, viešąjį administravimą taip pat avarijų ir dėl jų susidarančių aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo organizavimą;

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą taip pat teisės aktais civilinės saugos srityje;

3.5. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina informacijos, susijusios su Aplinkos ministerijos ir jos reglamentavimo sričiai priskirtų institucijų kompetencijos sritimi, priėmimą, analizavimą, vertinimą ir valdymą, taip pat perdavimą atsakingiems pareigūnams arba institucijoms dėl gautos informacijos patikrinimo ir reikiamų priemonių pritaikymo, siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

4.2. užtikrina informacijos apie avarijas ir aplinkosaugines ekstremalias situacijas priėmimą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo eigą, Aplinkos apsaugos departamento padalinių ir kitų Aplinkos ministerijos sistemos institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, teigiamą praktiką ir trūkumus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo gerinimo;

4.3 pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus asmenys reikalavimų, nustatytų teisės aktuose reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą, įgyvendinimo klausimais arba nukreipia pas kompetentingus specialistus.

4.4. duoda nurodymus pareigūnams, darbo ir nedarbo metu, pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, analizuoja vietose budinčių pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, brakonieriavimo atvejus, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole. Koordinuoja aplinkos apsaugos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo srityje, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;

4.5.bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija susidariusių ekstremalių situacijų atvejais;

4.6. tinkamai ir laiku atlieka tarnybos viršininko duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti nustatyti uždaviniai ir pasiekti numatyti tikslai;

4.7. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tarnybos viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai;

4.8. vykdant 4.1 – 4.7 p. nurodytas funkcijas budi tarnybos Pranešimų priėmimo centro darbo vietoje pagal Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintus grafikus.