Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį chemijos, geografijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
2.2. suderinęs su tiesioginiu vadovu nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, savo kompetencijos ribose konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
2.3. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
2.4. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
2.5. rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Panevėžio valdybos veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus,  pokyčių analizę;
2.6. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas departamento Panevėžio ir Utenos valdybų struktūriniams padaliniams;
2.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, susijusius su Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus veikla ir kontroliuojamais ūkio subjektais;
2.8. dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.9. vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimų aprašu, derina dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietas;
2.10. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo teisėtus nurodymus ir Departamento vadovybės pavedimus.