Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti nepriekaištingos reputacijos;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.3. turėti viešojo administravimo darbo patirtį ir 3 metų vadovavimo įstaigai ar įstaigos padaliniui patirtį;
1.4. turėti puikius vadovavimo ir lyderystės gebėjimus;
1.5. turėti stiprius komandinio darbo gebėjimus;
1.6. turėti informacijos pristatymo ir derybinius gebėjimus;
1.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir kitas Departamento veiklos sritis;
1.8. mokėti anglų, vokiečių, prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
2.2. tvirtina Departamento pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
2.3. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
2.4. nustatyta tvarka skatina Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;
2.5. atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus atstovauti jam teisme ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
2.7. teikia aplinkos ministrui Departamento metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už Departamento veiklą;
2.8. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Departamento nuostatų;
2.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
2.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
2.11. vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas;
2.12. vykdo su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Departamento veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.