Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
KAUNO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos, geografijos arba biochemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos arba chemijos inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties);
1.2. turėti 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
2.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.7. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
2.8. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
2.9. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
2.10. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
2.11. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
2.12. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
2.13. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
2.14. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
2.15. planuoja kontrolę Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
2.16. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje;
2.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų kokybės kontrolę;
2.18. teikia Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
2.19. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.20. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
2.21. organizuoja ir koordinuoja Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
2.22. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.23. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
2.24. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų struktūriniams padaliniams;
2.25. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Aplinkos kokybės departamento direktoriaus darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pareigybė laisva
2.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.