BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovai
  Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Kadziauskas
  Jūratė Rūkštelienė
  Smolensko g. 15-106 (kab.), 03201 Vilnius
  Kristina Malaiškaitė
  Metalo g. 11- 104 (kab.), 28217 Utena
 • Finansų skyrius
  Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimutė Vitalienė
  Smolensko g. 15 - 103 (kab.), 03201 Vilnius
  Vida Aškinienė
  Metalo g. 11 - 209 (kab.), 28217 Utena
  Danutė Dalinkevičienė
  Smolensko g. 15-103, Vilnius
  Jolita Mackevičienė
  Smolensko g. 15-103, Vilnius

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos  ministerijos (toliau – Departamentas) Finansų skyrius (toliau skyrius) yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais, Departamento darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. pagal kompetenciją vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kad Departamento turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims  atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
  3.2. inicijuoti Departamento buhalterinės apskaitos ūkines operacijas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas;
  3.3. kontroliuoti, kad gauti valstybės biudžeto asignavimai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų kofinansuojamų projektų lėšos ir kitos Departamento disponuojamos lėšas naudojamos racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
  3.4. užtikrinti(vykdyti) teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę.
  4. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  4.1.vykdo Departamento dokumentų/informacijos buhalterinės apskaitos klausimais informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą Nacionaliniam paslaugų centrui (toliau - NPC);
  4.2. vykdo buhalterinės apskaitos ūkinių operacijų inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
  4.3. remdamasis pateiktais dokumentais, vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;
  4.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis ir atsižvelgiant į turimus duomenis, sudaro, teikia ir pasirašo atitinkamas ataskaitas Departamento direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybinėms įstaigoms ir kitoms institucijoms;
  4.5. vykdo Departamento turto inventorizaciją;
  4.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;
  4.7. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
  4.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
  4.9. pagal kompetenciją atlieka Departamento veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimą;
  4.10. dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Departamentas, Departamento metinį veiklos planą;
  4.11. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Departamento metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;
  4.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešųjų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą;
  4.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti informaciją ir dokumentus iš Departamento direktoriaus, kitų Departamento darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, reikalingus Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;
  5.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Departamento transportu, darbui būtina informacija;
  5.3. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos reglamentavimo;
  5.4. dalyvauti Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse, komisijose, komitetuose, rengiamuose pasitarimuose, projektuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
  5.6. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir  kitiems teisės aktams.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
  8.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ____________________

 • Vidaus tyrimų skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Glinskis
  M. K. Čiurlionio g. 3, 76303 Šiauliai
  Lina Martinkė
  Žvaigždžių g. 21-24 (kab.), 37109 Panevėžys
  Smolensko g. 15 -202 ,Vilnius

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 
  2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-264


  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO
  PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais ir pavedimais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Šiuose nuostatuose sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme. 
  4. Skyrius turi blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos uždaviniai:
  5.1. kurti antikorupcinę aplinką Departamente;
  5.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;
  5.3. stiprinti Departamento administracijos padalinių darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą;
  5.4. vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus.
  6. Įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  6.1. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui Departamente užtikrinti;
  6.2. atlieka Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
  6.3. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui Departamente užtikrinti;
  6.4. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Departamente;
  6.5. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimui užtikrinti, su Departamento administracijos padaliniais;
  6.6. rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;
  6.7. prireikus, atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.
  7. Įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  7.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka Departamento administracijos padalinių parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  7.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
  7.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
  7.4. kontroliuoja, kaip Departamento darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus, taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, kitas teisės aktuose numatytas prevencines ir (ar) poveikio priemones;
  7.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną. 
  8. Įgyvendindamas nuostatų 6.3 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius, prireikus, organizuoja mokymus, orientuotus į darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą Departamente.
  9. Įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  9.1. Departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisės pažeidimų (ir korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nenustatyta kita pažeidimų tyrimų tvarka;
  9.2. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja asmenų skundus dėl Departamento darbuotojų veiksmų ir (ar) neveikimo.

  III SKYRIUS 
  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų kaupiamą ar tvarkomą informaciją, reikalingą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams tirti, korupcijai atspariai aplinkai kurti;
  10.2. gauti Departamento darbuotojų paaiškinimus dėl galimai padarytų teisės pažeidimų (taip pat ir korupcinio pobūdžio); 
  10.3. reikalauti iš Departamento administracijos padalinių informacijos dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Departamente;
  10.4. gauti iš Departamento administracijos padalinių darbuotojų informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;
  10.5. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos duomenis, kurių reikia, kuriant korupcijai atsparią aplinką, užtikrinant korupcijos prevenciją, nustatant ir tiriant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
  11. Skyrius turi kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS GARANTIJOS

  12. Departamento direktorius užtikrina:
  12.1. galimybę duomenis, susijusius su nustatytais teisės pažeidimais, korupcijos rizikos veiksniais, taip pat pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitą reikšmingą informaciją teikti jam tiesiogiai;
  12.2. Skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą;
  12.3. korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklai reikalingus išteklius;
  12.4. priemones, kuriomis Skyriaus darbuotojai būtų apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

  V SKYRIUS 
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13. Skyriaus darbas organizuojamas, atsižvelgiant į Departamento metinius veiklos planus.
  14. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis nuostatais, jos veiklą savarankiškai organizuoja  Skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.
  15. Skyriaus vedėjas:
  15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo Departamento direktoriui;
  15.2. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų darbo kokybės tobulinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, Skyriaus valstybės tarnautojų pašalpų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;
  15.3. prižiūri, kaip Skyriaus darbuotojai įgyvendina korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vertiną jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;
  15.4. atstovauja Departamentui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja viešojo sektoriaus subjekto vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais;
  15.5. palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis, organizacijomis dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo;
  15.6. Departamento direktoriui pareikalavus, atsiskaito už Skyriaus veiklą;
  15.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus.
  16. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
  17. Jei Skyriaus vedėjo nėra, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas darbuotojas.
  18. Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

   


   

   

 • Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamentas
  Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Surovec
  Smolensko g. 15- 209 (kab.), 03201 Vilnius

   

  PATVIRTINTA
      Aplinkos apsaugos departamento prie
      Aplinkos ministerijos direktoriaus 
      2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. AD1-255

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
   KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO 
  NUOSTATAI
      
  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamentas (toliau – Departamentas) yra AAD struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus AAD direktoriui.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, AAD nuostatais ir šiais Departamento nuostatais.
  3. Šie nuostatai reglamentuoja Departamento uždavinius, funkcijas, teises, pareigas bei darbo organizavimą.

   

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  4. Departamento veiklos tikslai yra:
  4.1. užtikrinti AAD komunikacijos efektyvumą;
  4.2. užtikrinti AAD veiklos viešumą, informuoti visuomenę apie strateginius AAD veiklos planus, sprendimus, aiškinti sprendimų esmę, rengti informaciją apie AAD veiklą kitoms institucijoms, dalyvauti, pristatant AAD veiklą;
  4.3. palaikyti ir stiprinti ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikti jiems informaciją apie AAD veiklą; rengti pranešimus žiniasklaidai apie AAD veiklą, gautus skundus ir atliktus tyrimus;
  4.4. didinti vidinį komunikavimo ir informacijos sklaidos greitį AAD, gerinti teikiamas švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
  4.5. užtikrinti kokybišką ir efektyvų fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Asmenys), tame tarpe ir neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių švietimą, informavimą bei konsultavimą telefonu, raštu (įskaitant elektronines priemones) ir seminarų metu (įskaitant elektroninius seminarus (toliau – e. seminaras) ir e. seminarų įrašus) aplinkos apsaugos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuostatų taikymo klausimais;
  4.6. užtikrinti vienodą konsultavimo praktiką ir kokybę AAD, realizuoti vieno langelio principą, rengiant konsultacijas raštu (įskaitant elektronines priemones) ir teikiant telefonu Asmenims bei AAD struktūriniams padaliniams;
  4.7. didinti Asmenų, jaunimo ir moksleivių sąmoningumą, gilinti jų žinias aplinkos apsaugos srityje, tikslingai organizuojant jų švietimą, konsultavimą bei teikiant aktualią informaciją jiems patogiausia forma;
  4.8. didinti visuomenės pasitikėjimą AAD ir kurti teigiamą AAD įvaizdį.
  5. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
  5.1. rengia ir teikia tvirtinimui AAD komunikacijos strategijos planą, 
  5.2. rengia komunikacijos veiksmų planą, formuoja užduotis, teikia ataskaitas apie šio veiklos plano įvykdymą bei teikia kitas ataskaitas AAD direktoriui ir (ar) jo pavaduotojams (toliau — Vadovybė), teikia siūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginiam veiklos planui;
  5.3. informuoja visuomenę apie AAD veiklos planus, sprendimus, pristato AAD veiklą;
  5.4. rengia straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai aplinkos apsaugos užtikrinimo klausimais, organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas aplinkos apsaugos temomis;
  5.5. atstovauja AAD bendraujant su žiniasklaida, organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais, rengiant straipsnius ir reportažus aplinkos apsaugos temomis;
  5.6. diegia vieningos konsultavimo ir informavimo praktikos taikymą AAD, naudodamas informacinių technologijų, organizacines ir valdymo priemones ir remdamasis kitų institucijų gerąja praktika;
  5.7. pagal Departamento kompetenciją vykdo AAD intraneto ir interneto svetainių priežiūrą ir administravimą, užtikrina nuolatinį informacijos atnaujinimą konsultacijų medyje, dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų skiltyje, pateikdamas Departamento parengtą apibendrintą informaciją, rekomendacijas, išaiškinimus, mokomąją medžiagą, skirtą Asmenims įvairiomis aplinkos apsaugos temomis;
  5.8. organizuoja, koordinuoja ir vykdo AAD aplinkosaugines veiklas, prevencinę veiklą, rengia ir vykdo švietimo bei pažeidimų prevencijos programas, kuriomis siekiama, kad Asmenys savanoriškai laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą; analizuoja bei apibendrina jų rezultatus;
  5.9. kartu su kitais AAD padaliniais rengia oficialią informaciją bei platina ją spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse;
  5.10. teikia Vadovybei pasiūlymus dėl strateginių krypčių šviečiant, konsultuojant ir informuojant Asmenis bei kontroliuoja, kaip laikomasi Vadovybės patvirtintų strateginių krypčių Departamento veikloje;
  5.11. informuoja ir konsultuoja Asmenis telefonu, raštu (įskaitant elektronines priemones) vieno langelio principu aplinkos apsaugos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuostatų taikymo klausimais;
  5.12. koordinuoja ir kontroliuoja AAD Darbuotojų teikiamą informaciją žiniasklaidai;
  5.13. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir veda seminarus (įskaitant e. seminarus ir e. seminarų įrašus) aplinkos apsaugos klausimais Asmenims, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, moksleiviams bei jaunimui ir, esant poreikiui, AAD  Darbuotojams, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose, skaitydamas paskaitas aplinkos apsaugos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuostatų taikymo klausimais;
  5.14. atlieka tikslingą švietimo ir konsultavimo veiklų statistinę ir kokybinę analizę bei šių veiklų  poreikio analizę, vykdo apklausas (tyrimus) Asmenų švietimo ir konsultavimo klausimais bei taiko kitas grįžtamojo ryšio su Asmenimis palaikymo priemones;
  5.15. esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia išvadas ir konsultuoja  AAD Darbuotojus;
  5.16. kaupia, sistemina, nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, gerosios praktikos pavyzdžius bei rengia metodinius dokumentus pagal Departamento kompetenciją;
  5.17. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir AAD direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS 

  6. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:
  6.1. teikti pasiūlymus AAD direktoriui kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
  6.2. gauti iš AAD struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Departamento veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti. AAD struktūrinių padalinių vadovai privalo pateikti informaciją ir dokumentus Departamento nustatytais terminais;
  6.3. organizuoti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti AAD Darbuotojus Departamento priskirtiems klausimams spręsti. 
   6.4. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   
  7. Departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų AAD direktorius. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus AAD direktoriui. Jei Departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka kitas AAD direktoriaus paskirtas Departamento  valstybės tarnautojas.
  8. Departamento direktorius:
      8.1. atsako už Departamento vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
  8.2. periodiškai atsiskaito už Departamento veiklą;
  8.3. planuoja ir organizuoja Departamento darbą, formuoja tikslus ir uždavinius;
  8.4. teikia pasiūlymus Departamento kompetencijos, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl Departamento nuostatų ir pareigybių aprašymų, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  8.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;
  8.6. vertina AAD komunikacijos ir konsultavimo efektyvumą, rengia komunikacijos veiksmų planą;
  8.7. organizuoja ir kontroliuoja informacijos srautus;
  8.8. organizuoja bendravimą ir bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais;
  8.9. organizuoja žiniasklaidos stebėseną aplinkos apsaugos temomis, analizuoja AAD veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;
  8.10. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis AAD strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tarp jų – ir užsienio šalių organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;
  8.11. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas aplinkos apsaugos temomis;
  8.12. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose aplinkosaugos klausimais su visuomenės atstovais, stiprina bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje;
  8.13. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus, seminarus, konsultacijas aplinkosaugos temomis įvairioms tikslinėms grupėms;
  8.14. vizuoja visus Departamento rengiamus dokumentų projektus;
  8.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio AAD direktoriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.
  9. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, rengiami, vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  10. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  11. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar Departamentas panaikinamas AAD direktoriaus įsakymu.
   

  • Aplinkai saugaus elgesio skatinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Smolensko g. 15 (kab. 202), Vilnius
    

   PATVIRTINTA

    

   Aplinkos apsaugos departamento prie

    

   Aplinkos ministerijos direktoriaus

    

   2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. AD1-255

    

   APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

    KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO

   APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

                                                                                                         

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Aplinkai saugaus elgesio skatinimo skyrius  (toliau – Skyrius) yra Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais ir šiais Departamento Skyriaus nuostatais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   3.1. pagal savo kompetenciją užtikrinti kokybišką ir efektyvų Departamento kontroliuojamų ūkio subjektų ir kitų asmenų švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

   3.2. siekti, kad su Departamento kontroliuojamų ūkio subjektais ir kitais asmenimis būtų pasiektas vienodas aplinkos apsaugos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės teisės aktų nuostatų taikymo supratimas;

   3.3. formuoti, rengti ir įgyvendinti informavimo priemones žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, oro, augalijos, gyvūnijos, miško bei kitų gamtos išteklių naudojimo, apsaugos, atkūrimo, įveisimo teisės aktų taikymo, įgyvendinimo ir pažeidimų prevencijos klausimais;

   3.4. vykdyti įvairiomis švietimo ir informavimo priemonėmis aplinkosauginių teisės aktų ir jų nuostatų pažeidimų prevenciją;

   3.5. renka ir analizuoja visuomenės ir Departamento kontroliuojamų ūkio subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų poreikį švietimui, teikia siūlymus Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui kaip tobulinti informavimo strategiją ir didinti rezultatyvumą.

   4. Skyrius, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal savo kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir vykdo kokybišką ir efektyvų Departamento kontroliuojamų ūkio subjektų ir kitų asmenų švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

   4.2. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (toliau – Asmenys) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, identifikuojant metodinės pagalbos ūkio subjektams ir kitiems asmenims poreikį;

   4.3. rengia, apibendrina, pateikia informavimo priemonėmis informaciją, mokomąją medžiagą, skirtą Departamento kontroliuojamiems ūkio subjektams ir kitiems asmenims, žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, oro, augalijos, gyvūnijos, miško bei kitų gamtos išteklių naudojimo, apsaugos, atkūrimo, įveisimo teisės aktų taikymo, įgyvendinimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir pažeidimų prevencijos klausimais;

   4.4. organizuoja, koordinuoja ir vykdo Departamento aplinkosaugines prevencines veiklas, rengia ir vykdo švietimo ir pažeidimų prevencijos programas, kuriomis siekiama, kad asmenys savanoriškai laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.5. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.6. pagal kompetenciją teikia Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento beidirektoriui kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

             4.7. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie Asmenų informavimo gerinimą aplinkosaugos klausimais Departamente;

   4.8. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui dėl asmenų informavimo veiklos tobulinimo;

   4.9. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Skyrius, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

   5.1. teikti Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento  direktoriui pasiūlymus Skyriaus darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų,  savivaldybių institucijų, įmonių, kitų Asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. organizuoti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti Departamento struktūrinių padalinių vadovus, valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Skyriui priskirtiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.2. Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui atsiskaito už Skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. teikia Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų pakeitimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinio nusižengimo tyrimo ar galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo pradėjimo, priemokų ar pašalpų jiems skyrimo;

   8.4. derina (vizuoja) Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

   8.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Konsultavimo skyrius
   El. p. , Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vytautas Jaškevičius
   Leonas Zelvaras
   Inga Laučytė-Mačernienė
   Augustinas Katelė
   Žvaigždžių g. 21-18, LT-37109 Panevėžys

    

    

      

   PATVIRTINTA

    

      

   Aplinkos apsaugos departamento prie

    

      

   Aplinkos ministerijos direktoriaus

    

      

   2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. AD1-255

    

   APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

    KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO KONSULTAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

                                                                                                         

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Konsultavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento struktūrinis  padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento nuostatais ir šiais Departamento Skyriaus nuostatais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   3.1. formuoti ir įgyvendinanti Departamento ūkio subjektų konsultavimo priemones miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

   3.2. vykdyti fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Asmenys)  konsultavimą Departamente aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

   3.3. pagal savo kompetenciją vykdyti kokybišką ir efektyvų Asmenų informavimą ir konsultavimą telefonu ir raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis);

   3.4. koordinuoti Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiklą konsultacinėje srityje bei teikti pasiūlymus jos tobulinimui;

   3.5. pagal savo kompetenciją vykdyti vieno langelio principą rengiant konsultacijas raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) ir teikiant telefonu Asmenims bei Departamento struktūriniams padaliniams;

   3.6. didinti vidinį komunikavimo ir informacijos sklaidą Departamento valdybose, gerinant teikiamas konsultavimo paslaugas.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   4.1. konsultuoja Asmenis telefonu, raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) vieno langelio principu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

   4.2. organizuoja ar koordinuoja Asmenų konsultavimą, kai konsultacijas teikia kitų Departamento struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

   4.3. inicijuoja bei diegia vieningos konsultavimo ir informavimo praktikos taikymą Departamente, naudodamas informacinių technologijų, organizacines ir valdymo priemones;

   4.4. rengia ataskaitas apie veikos rezultatus  ir teikia siūlymus Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;

   4.5. teikia aktualią informaciją Asmenims ir kitiems Departamento struktūrinių padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   4.6. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, savivaldybių institucijoms;

   4.7. bendradarbiauja su Asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.8. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

   4.9. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Departamento intraneto ir interneto svetainių priežiūrą ir  administravimą, užtikrina nuolatinį informacijos atnaujinimą konsultacijų medyje, vykdo kontrolę, inicijuoja pakeitimus;

   4.10. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   5.1. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus Departamento ir (ar) Skyriaus darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų,  savivaldybių institucijų, įmonių, kitų Asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti. Departamento struktūrinių padalinių vadovai privalo pateikti informaciją ir dokumentus Skyriaus nustatytais terminais;

   5.3. prašyti teikti tarnybinę pagalbą Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dėl konsultacijų teikimo;

   5.4. organizuoti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti Departamento struktūrinių padalinių vadovus, valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Skyriaus priskirtiems klausimams spręst;

   5.5. gauti darbui reikalingų priemonių, būtinų pavestoms funkcijoms atlikti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.2. Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui atsiskaito už Skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. teikia Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų pakeitimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinio nusižengimo tyrimo ar galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo pradėjimo, priemokų ar pašalpų jiems skyrimo;

   8.4. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

   8.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento ar Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

   ________________

    

    

  • Komunikacijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Jasiūnienė
   Smolensko g. 15- 203 (kab.), 03201 Vilnius
   Lina Lapėnaitė
   Smolensko g. 15- 203 (kab.), 03201 Vilnius
   Urtė Šimonytė
   Vyriausioji specialistė
   Smolensko g. 15- 203 (kab.), 03201 Vilnius

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Aplinkos apsaugos departamento

                                                                                               prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                               2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. AD1-255

    

   APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

   KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO

   KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Komunikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   3.1. užtikrinti Departamento veiklos viešumą;

   3.2. informuoti ir šviesti visuomenę aplinkosaugos klausimais;

   3.3. didinti visuomenės pasitikėjimą Departamentu ir kurti teigiamą Departamento įvaizdį;

   3.4. vykdyti Departamento nacionalinį bendradarbiavimą;

   3.5. užtikrinti Departamento komunikacijos efektyvumą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 3.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   4.1. teikia informaciją visuomenei apie Departamento vykdomą veiklą;

   4.2. koordinuoja Departamento interneto svetainės administravimą ir administruoja paskyras socialiniuose tinkluose;

   4.3. rengia tekstus ir pranešimus apie Departamento vykdomą veiklą;

   4.4. palaiko ir stiprina ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia jiems informaciją apie Departamento veiklą, rengia pranešimus žiniasklaidai apie Departamento veiklą, gautus skundus ir atliktus tyrimus;

   4.5. vykdo žiniasklaidos stebėseną aplinkos apsaugos temomis;

   4.6. rengia informaciją apie Departamento veiklą kitoms institucijoms, dalyvauja pristatant Departamento veiklą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 3.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai aplinkos apsaugos užtikrinimo klausimais;

   5.2. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas aplinkos apsaugos temomis;

   5.3. organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais rengiant straipsnius ir reportažus aplinkos apsaugos temomis;

   5.4. rengia Departamento veiklos komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Departamento veiklos metinei ataskaitai;

   5.5. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus aplinkos apsaugos temomis įvairioms tikslinėms grupėms;

   5.6. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, diskusijose, konferencijose ir kituose renginiuose aplinkos apsaugos užtikrinimo klausimais;

   5.7. teikia informaciją, paaiškinimus ir komentarus aplinkos apsaugos klausimais socialiniame tinkle „Facebook“. Rengdamas atsakymus pareiškėjams, gali pasitelkti  Departamento teisininkus ir kitus darbuotojus;

   5.8. dalyvauja Departamento vykdomų projektų, organizuojamų renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais. 

   6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 3.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   6.1. dalyvauja formuojant Departamento teigiamą įvaizdį visuomenėje;

   6.2. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose aplinkos apsaugos klausimais su visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina komunikaciją, teikia susijusią informaciją;

   6.3. užtikrina informacijos prieinamumą apie Departamento kompetenciją, Departamento direktoriaus priimamus sprendimus ir vykdomą veiklą Departamento komunikacijos priemonėse;

   6.4. organizuoja visuomenės pasitikėjimo Departamentu apklausas ir atlieka rezultatų analizę ir vertinimą; 

   6.5. teikia Departamento direktoriui ir Departamento darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus visuomenės pasitikėjimo stiprinimo klausimais.

   7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 3.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   7.1. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, švietimo įstaigų ir kitų Departamentui strategiškai svarbių ar prioritetinių tikslinių grupių atstovais;

   7.2. vysto ir stiprina aplinkosaugos aktyvistų, nuomonės lyderių tinklą aplinkos apsaugos užtikrinimo klausimais.

   8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 3.5 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   8.1. remdamasis Departamento komunikacijos strategija, rengia komunikacijos veiksmų planą, formuoja užduotis;

   8.2. teikia siūlymus Departamento strateginiam veiklos planui, metų veiksmų planui;

   8.3. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais;

   8.4. teikia Departamento direktoriui ir Departamento darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus visuomenės informavimo ir komunikacijos klausimais;

   8.5. renka ir analizuoja informaciją apie Departamento veiklos pristatymą žiniasklaidos priemonėse.

   9. Skyrius pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus ir atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:

   10.1. teikti pasiūlymus Departamento direktoriui kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

   10.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus Skyriaus funkcijoms vykdyti;

   10.3. pasitelkti kitus Departamento darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

   10.4. Skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitais Departamento padaliniais, kitų institucijų specialistais;

   10.5. pagal kompetenciją atstovauti Departamento interesams kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   10.6. dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, susijusiose su Skyriaus funkcijomis;

   10.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento direktoriui. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus įsakymu įgaliotas Skyriaus darbuotojas.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. atsako už Skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

   12.2. periodiškai atsiskaito už Skyriaus veiklą;

   12.3. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, formuoja tikslus ir uždavinius;

   12.4. teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   12.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

   12.6. vertina Departamento komunikacijos efektyvumą, rengia komunikacijos veiksmų planą;

   12.7. organizuoja ir kontroliuoja informacijos srautus;

   12.8. organizuoja bendravimą ir bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais;

   12.9. organizuoja žiniasklaidos stebėseną aplinkos apsaugos temomis, analizuoja Departamento veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;

   12.10. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Departamentui strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tarp jų ir užsienio šalių organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;

   12.11. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas aplinkos apsaugos temomis;

   12.12. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose aplinkosaugos klausimais su visuomenės atstovais, stiprina bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje;

   12.13. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus aplinkosaugos temomis įvairioms tikslinėms grupėms;

   12.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.

   12.15. vizuoja visus Skyriaus parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi.

   13. Skyriaus darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   14. Skyriaus darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 • Pranešimų priėmimo tarnyba
  Tel. , El. p. , Adresas: Smolensko g. 15B, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Balčiūnas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Mantas Arbūzas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Vilmantas Musnikas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Gediminas Almantas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Virgilijus Dansevičius
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Audrius Gladkauskas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Deimantas Gudelis
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Romualdas Sližauskas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Simona Račiūgaitė
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius
  Virginijus Dastikas
  Smolensko g. 15B - 102 (kab.), 03201 Vilnius

   

   

     

  PATVIRTINTA

   

     

  Aplinkos apsaugos departamento prie

   

     

  Aplinkos ministerijos direktoriaus

   

     

  2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-265

   

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

  PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS NUOSTATAI

                                                                                                        

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Pranešimų priėmimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Departamento administracijos padalinys.

  2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento Tarnybos nuostatais (toliau – Tarnybos nuostatai).

   

  II SKYRIUS

  TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Tarnybos veiklos tikslai yra:

  3.1. vykdyti  pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, perdavimą ir reagavimą į juos, jų vertinimą ir analizę;

  3.2. pagal kompetenciją vykdyti aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą pagal Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);

  4. Tarnyba, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

  4.1. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę priima pranešimus, susijusius su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, juos vertina, priima sprendimus dėl reagavimo į juos;

  4.2. rengia ataskaitas apie gautus pranešimus, susijusius su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui, Departamento direktoriaus pavaduotojams (toliau – Departamento vadovybė) dėl šios veiklos srities tobulinimo;

  4.3. duoda nurodymus Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę darbo ir nedarbo metu (pasyviai budintiems namuose), teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl šios veiklos tobulinimo;

  4.4. vykdo aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, pagal kompetenciją atlieka Apraše nurodytas funkcijas;

  4.5. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui, Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

  4.6.  vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Tarnybai priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų darbo (tarnybos) funkcijoms vykdyti;

  4.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, savivaldybių institucijoms;

  4.8. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

  4.9. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

  4.10. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  TARNYBOS TEISĖS

   

  5. Tarnyba, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  5.1. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus Departamento ir (ar) Tarnybos darbo organizavimo klausimais;

  5.2. gauti iš Departamento administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų,  savivaldybių institucijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarnybos veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti. Departamento administracijos padalinių vadovai privalo pateikti informaciją ir dokumentus Tarnybos nustatytais terminais;

  5.3. duoti nurodymus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dėl konsultacijų teikimo;

  5.4. organizuoti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti Departamento administracijos padalinių vadovus, valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Tarnybai priskirtiems klausimams spręsti. Departamento administracijos padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo dalyvauti Tarnybos organizuojamose pasitarimuose;

  5.5. gauti darbui reikalingų priemonių, būtinų pavestoms funkcijoms atlikti.

  6. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Tarnybai vadovauja Tarnybos viršininkas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Tarnybos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.

  8. Tarnybos viršininkas:

  8.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos darbą, paskirsto užduotis Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  8.2. Departamento direktoriui atsiskaito už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  8.3. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Tarnybos kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Tarnybos nuostatų pakeitimo, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinio nusižengimo tyrimo ar galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo pradėjimo, priemokų ar pašalpų jiems skyrimo;

  8.4. vizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

  8.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  9. Jei Tarnybos viršininko laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas.

  ________________

 • Veiklos organizavimo skyrius
  Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mantė Ramanauskienė
  Rotušės g. 10, LT-41175 Biržai
  Egidijus Kiršis
  Birutės g. 16 - 214 (kab.), 91204 Klaipėda
  Kristina Saulėnė
  Smolensko g. 15 - 108 (kab.), 03201 Vilnius
  Ingrida Čepėnienė
  Smolensko g. 15-108 (kab.), 03201 Vilnius
  Rimantas Širvinskas
  Smolensko g. 15A - 1 (kab.), LT-03201 Vilnius
  Inga Laučytė-Mačernienė
  Birutės g. 16 – 110 (kab.), LT- 91204 Klaipėda

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Veiklos organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. organizuoti ir koordinuoti Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
  3.2. nustatyti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas bei pasiūlymus joms spręsti;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, atlikti veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą.
  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. planuoja Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, organizuoja Departamento patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir kitų planų rengimą;
  4.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja jų rezultatus ir teikia pasiūlymus;
  4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, koordinuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.4. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;
  4.5. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  4.7. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;
  4.8. teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą;
  4.9. atlieka tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, ir analizuoja gautus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
  4.10. rengia Departamento veiklos bei kitas ataskaitas, atlieka pokyčių analizę;
  4.11. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.12. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
  4.13. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.14. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją;
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  ______________

 • Administravimo departamentas
  Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irma Jestremskienė
  Kauno g. 69 - 107 (kab.), 62107 Alytus

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Administravimo departamentas (toliau – Administravimo departamentas) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą, organizuojantis personalo parinkimą, personalo dokumentų tvarkymą, yra atsakingas už autotransporto tvarkymą, naudojimą ir nenutrūkstamą darbą bei energetinio ūkio, šilumos, vandens racionalaus panaudojimo kontrolę ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų darbą, tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą.
  2. Administravimo departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, Administravimo departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Administravimo departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II. PAGRINDINIAI ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai personalo klausimais:
  4.1. organizuoti Departamento personalo dokumentų tvarkymą;
  4.2. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą pagal Aplinkos ministerijos sistemos institucijų parengtas programas;
  4.3. vykdyti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę;
  4.4. dalyvauti ruošiant Departamento struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  4.5. organizuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
  5. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius personalo klausimais:
  5.1. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir kitas pareigas;
  5.2. organizuoja darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, tarnybos laiko pratęsimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį, priedų, priemokų, pašalpų, vienkartinių išmokų skyrimo, viršvalandinio darbo, darbo grafiko pakeitimo dokumentus;
  5.3. dalyvauja pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijų darbe;
  5.4. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą;
  5.5. organizuoja Departamento darbuotojų atostogų grafikų parengimą;
  5.6. kontroliuoja duomenų suvedimą į Departamento valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis institucijoms;
  5.7. užtikrina tinkamą užbaigtų Departamento darbuotojų asmens bylų tvarkymą;
  5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus personalo klausimais.
  6. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai ūkio klausimais:
  6.1. planuoti ir organizuoti materialinių priemonių įsigijimą ir paskirstymą;
  6.2. organizuoti tinkamą departamente turimo autotransporto priemonių eksploataciją, aprūpinti Departamento autotransporto priemones atsarginėmis detalėmis, kuru, tepalais;
  6.3. rengti mėnesinių kuro sunaudojimo limitų nustatymo dokumentus, vesti kelionės lapų ir kuro sunaudojimo apskaitą, ataskaitą pateikti Departamento Finansų skyriui;
  6.4. organizuoti autotransporto priemonių priėmimą ir perdavimą, nusidėvėjusių autotransporto priemonių nurašymą, vesti padangų, akumuliatorių, instrumentų ir inventoriaus apskaitą;
  6.5. užtikrinti ir laiku atlikti turimo autotransporto techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą;
  6.6. prižiūrėti Departamento balanse esančias tarnybines patalpas, tinkamai eksploatuoti šilumos, vandens ir energetinį ūkį;
  6.7. vesti Departamento balanse esančių materialinių vertybių apskaitą bei jų nurašymą;
  6.8. registruoti ir teisiškai įteisinti Departamento kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
  6.9. organizuoti ir įstatymo nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
  7. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
  7.1. veda Departamento materialinių vertybių apskaitą bei panaudojimo kontrolę;
  7.2. atsižvelgiant į materialinių vertybių nusidėvėjimo normas ir jų faktinę būklę rengia ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų remonto arba nurašymo;
  7.3. pagal gautas struktūrinių padalinių paraiškas įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones ir medžiagas, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
  7.4. veda išduodamų medžiagų, priemonių kiekybinę apskaitą ir registraciją;
  7.5. organizuoja ir nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus.
  7.6 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  8. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
  8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
  8.2. padėti Departamento darbuotojams ir valstybės tarnautojams įsisavinti kompiuterines programas.
  9. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius informacinių technologijų klausimais:
  9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
  9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
  9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
  9.4. instaliuoja naujas programas;
  9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  10. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai dokumentų tvarkymo klausimais:
  10.1. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą departamente.
  11. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius dokumentų tvarkymo klausimais:
  11.1. registruoja Departamento gautus ir siunčiamus dokumentus;
  11.2. rengia dokumentacijos plano projektą;
  11.3. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  12. Administravimo departamento darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

  IV. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  13. Administravimo departamento veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
  14. Administravimo departamentui vadovauja direktorius, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Administravimo departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  15. Administravimo departamento direktorius organizuoja Administravimo departamento darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
  16. Kai Administravimo departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  _____________________

  • Personalo skyrius
   Adresas: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Usavičienė
   Smolensko g. 15 - 306 (kab.), 03201 Vilnius
   Aldona Krikštaponienė
   Smolensko g. 15 - 306 (kab.), 03201 Vilnius
   Rita Ardzijauskienė
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 - 12 (kab.), 68176 Marijampolė
   Inga Jurčytė
   Birutės g. 16-103 (kab.), 91204 Klaipėda
   Justina Seniūnė
   Rotušės a. 12 - 210 (kab.), 44279 Kaunas
   Romualda Petkevičienė
   Žvaigždžių g. 21-23 (kab.), 37109 Panevėžys
   Vilma Cegelskė (dokumentų valdymo klausimai AAD)
   Smolensko g. 15 - 207 (kab.), 03201 Vilnius
   Modesta Bobelienė (kalbos redaktorė)
   Metalo g. 11, 28217 Utena
   Margarita Gečienė (dokumentų valdymo klausimai AAD)
   Smolensko g. 15-110, Vilnius
   Viktorija Dridi (archyvarė)
   Smolensko g. 15-306 (kab.), 03201 Vilnius
   Renata Balevičienė (dokumentų valdymo klausimai Marijampolės regione)
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 - 11 (kab.), 68176 Marijampolė
   Eugenija Kubiliūtė (dokumentų valdymo klausimai Klaipėdos regione)
   Birutės g. 16-102 (kab.), 91204 Klaipėda
   Eglė Šimoliūnienė (dokumentų valdymo klausimai Kauno regione)
   Rotušės a. 12 - 104 (kab.), 44279 Kaunas
   Gintarė Slapšinskė (dokumentų valdymo klausimai Panevėžio regione)
   Žvaigždžių g. 21-21 (kab.), 37109 Panevėžys
   Gita Gulbinienė (dokumentų valdymo klausimai Šiaulių regione)
   M. K. Čiurlionio g. 3-2.2 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Aistė Vilkauskaitė (dokumentų valdymo klausimai Alytaus regione)
   Kauno g. 69 , 62107 Alytus
   Laima Maniušienė (dokumentų valdymo klausimai Utenos regione)
   Metalo g. 11 - 202 (kab.), 28217 Utena
   Svetlana Zavadskaja (dokumentų valdymo klausimai Vilniaus regione)
   Žemaitės g. 6-250, LT-03117 Vilnius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Administravimo departamento Personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Administravimo departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius atsakingas už tinkamą Departamento veiklos tikslo pasiekimą, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius.
   3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. padėti Departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
   4.2. organizuoti Departamento žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Departamento veiklai užtikrinti) plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas);
   4.3. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą Departamente.
   5. Skyrius atlieka šias funkcijas:
   5.1. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;
   5.2. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   5.3. pagal kompetenciją atlieka Departamento administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę;
   5.4. padeda Departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente;
   5.5. padeda Departamento padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;
   5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Departamento padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
   5.7. organizuoja Departamento pareigybių sąrašų, mokymo planų, darbo sutarčių, direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais projektų rengimą ir teikia Departamento direktoriui;
   5.8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   5.9. organizuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, metinių mokymo planų įgyvendinimą;
   5.10. padeda Departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   5.11. organizuoja valstybės tarnautojų, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   5.12. tvarko Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kurių netvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
   5.13. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Departamento padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamente gerinimo;
   5.14. pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Departamente;
   5.15. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;
   5.16. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą;
   5.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
   5.18. formuoja, tvarko, nustatyta tvarka perduoda archyvui Departamento personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   5.19. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento padaliniams;
   5.20. registruoja ir tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, vidaus dokumentus Departamente pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
   5.21. rengia dokumentacijos plano projektą;
   5.22. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus personalo ir dokumentų valdymo srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   6.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   9.2. atsako už Skyriaus pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   9.3. atsiskaito Administravimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   9.4. teikia Administravimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   9.5. vizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratorių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus
   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
   11. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   ________________

  • Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius
   El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Erika Stonkutė
   Birutės g. 16-204 (kab.), 91204 Klaipėda
   Benas Sabalys (IT)
   Evelina Šerpetauskienė (viešųjų pirkimų sritis)
   Kauno g. 69, 62107 Alytus
   Neringa Baltrimaitė (viešųjų pirkimų sritis)
   Smolensko g. 15B, Vilnius
   Rasa Grušelionytė (viešųjų pirkimų sritis)
   Smolensko g. 15-205 kab., Vilnius
   Vilija Švobienė
   Rotušės a. 12 - 209 (kab.), 44279 Kaunas
   Loreta Starovoitova (IT)
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Donatas Maklajauskas (IT)
   Rotušės a. 12 - 309 (kab.), 44279 Kaunas
   Andrius Marcinkevičius (IT)
   Metalo g. 11 - 203 (kab.), 28217 Utena
   Justas Diržininkas (IT)
   Birutės g. 16, 91204 Klaipėda
   Gintaras Karkauskas (IT)
   Kauno g. 69 - 112 (kab.), 62107 Alytus
   Arminas Zacharas (IT)
   Žvaigždžių g. 21-26 (kab.), 37109 Panevėžys
   Ramutė Juravičiūtė (IT)
   Žemaitės g. 6-204, LT-03117 Vilnius
   Nida Jankūnienė
   Smolensko g. 15B, Vilnius
   Arūnas Kasperavičius
   Rotušės a. 12 - 310 (kab.), 44279 Kaunas
   Diana Meškauskienė
   M. K. Čiurlionio g. 3-2.6 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Evaldas Pikturna
   Birutės g. 16-108 (kab.), 91204 Klaipėda
   Arvydas Barčas
   Žvaigždžių g. 21-18 (kab.), 37109 Panevėžys
   Ineta Mickevičienė
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 - 23 (kab.), 68176 Marijampolė
   Tautvydas Dambrauskas
   Kauno g. 69 , 62107 Alytus
   Leonas Laucius
   Metalo g. 11 - 211 (kab.), 28217 Utena

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, nekilnojamojo turto priežiūrą, autotransporto tvarkymą, kompiuterinių sistemų darbą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi galiojančiais norminiais teisės aktais, Departamento vidaus teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai viešųjų pirkimų srityje:
   4.1. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus;
   4.2. vykdyti viešuosius pirkimus;
   4.3. užtikrinti Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius viešųjų pirkimų srityje, vykdo šias funkcijas:
   5.1. pagal Departamento struktūrinių padalinių pateiktus duomenis, apibendrina Departamento einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti Departamento direktoriui;
   5.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus Departamento interneto svetainėje;
   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
   5.4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.6. rengia Departamento vidaus teisės aktų projektus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.7. užtikrina Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;
   5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
   6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ūkio klausimais:
   6.1. užtikrinti Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis;
   6.2 organizuoti autotransporto tvarkymą;
   6.3. užtikrinti nekilnojamojo turto priežiūrą.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
   7.1. palaiko ryšį su tiekėjais ir vykdo skyriui priskirtų tiekimo sutarčių vykdymo kontrolę;
   7.2. pagal gautus Departamentų struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
   7.3. organizuoja Departamento autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;
   7.4. užtikrina nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
   7.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ūkio srityje.
   8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
   8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
   8.2. padėti departamento darbuotojams įsisavinti kompiuterines programas.
   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
   9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
   9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
   9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
   9.4. instaliuoja naujas programas;
   9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas informacinių technologijų srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   10.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   10.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   10.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus Administravimo departamento direktoriui. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

 • Teisės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Virvilienė
  Birutės g. 16-201 (kab.), 91204 Klaipėda
  Vida Gagienė (atliekanti funkcijas)
  Rotušės a. 12-202 , LT-44279 Kaunas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamentas yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos, administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylų įforminimą, atliekantis kitas Departamento vadovybės pavestas funkcijas.
  2. Teisės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, Teisės departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Teisės departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II SKYRIUS
  PAGRINDINIAI TEISĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Teisės departamento uždaviniai:
  4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
  4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
  4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
  4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
  4.5. užtikrinti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
  4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
  4.7. užtikrinti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
  4.8. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
  4.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėti fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
  4.10. vertinti ir nustatyta tvarka vizuoti viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
  4.11. ruošti sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
  4.12. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Teisės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Teisės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.2. Departamento lėšomis kelti Teisės departamento struktūrinių padalinių darbuotojų kvalifikaciją;
  5.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;
  5.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Teisės departamento veiklos tobulinimo;
  5.5. Teisės departamento pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
  6. Teisės departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  7. Teisės departamento darbą organizuoja ir jam vadovauja Teisės departamento direktorius, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  8. Teisės departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  9. Teisės departamento direktorius:
  9.1. organizuoja Teisės departamento darbą ir atsako už jo veiklą;
  9.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
  9.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
  9.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
  9.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
  9.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
  9.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
  10. Kai Teisės departamento direktorius laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Civilinių bylų ir teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edvardas Sungaila
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.9 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Raimondas Merčaitis
   Kauno g. 69 - 206 (kab.), 62107 Alytus
   Rasa Karčiauskaitė
   Smolensko g. 15-201, Vilnius
   Albertas Kilevičius
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Smolensko g. 15-201, Vilnius
   Sigita Gustaitė
   Rotušės a. 12, Kaunas
   Daiva Mikšytė
   Kauno g. 21, LT-55177 Jonava
   Jurgita Kiškionytė
   Kauno g. 21, LT-55177 Jonava
   Kęstutis Andrijonas
   M. K. Čiurlionio g. 3 LT-76303 Šiauliai
   Jurgita Pocienė
   Birutės g. 16 – 204 (kab.), LT- 91204 Klaipėda
   Aldona Špakauskienė
   Kauno g. 21, LT-55177 Jonava
   Taikos g. 1, Švenčionys.

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos įforminimą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai teisiniais klausimais:
   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius teisiniais klausimais:
   5.1. rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus;
   5.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.4. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus pagal skyriaus kompetenciją teisės klausimais;
   5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;
   5.6. derina Departamento direktoriaus priimamus įsakymus bei kitus vidaus dokumentus;
   5.7. esant poreikiui nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.8. rengia pretenzijas, ieškinius ir teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą.
   5.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.10. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
   5.11. ruošia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
   5.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Esant pagrindui – skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
   7. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   11.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
   11.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
   11.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
   11.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   11.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   11.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
   12. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   __________________

  • Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Tel. Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irenijus Kaluškevičius (atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas)
   Dariaus ir Girėno g. 4-11 (kab.), 68176 Marijampolė
   Kristina Dundulytė
   Rotušės a. 12-203, LT-44279 Kaunas
   Ingrida Dirsienė
   Rotušės a. 12-203, LT-44279 Kaunas
   Dainora Gintautaitė-Bačėnienė
   Rotušės a. 12-203, LT-44279 Kaunas
   Marijus Vaitkus
   Rotušės a. 12-203, LT-44279 Kaunas
   Jolita Cegelienė
   Kauno g. 69 - 3 (kab.), 62107 Alytus
   Lina Balsevičienė
   Dariaus ir Girėno g. 4-11 (kab.), 68176 Marijampolė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Kauno, Alytaus ir Marijampolės regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Žalgirio g. 11A, LT-93251 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Asta Peleckienė
   Birutės g. 16-105 (kab.), 91204 Klaipėda
   Reda Turskienė
   Birutės g. 16-201 (kab.), 91204 Klaipėda
   Ugnius Rauckis
   Žalgirio g. 11A-109 (kab.), 93251 Klaipėda
   Džiuljeta Čiulčinskienė
   Vyriausioji specialistė
   Birutės g. 16 – 201 (kab.), LT- 91204 Klaipėda
   Jurgita Valužė
   Birutės g. 16-105 (kab.), 91204 Klaipėda

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Klaipėdos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Dičius
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.9 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Aidas Karčiauskas
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Virginijus Keras
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.10 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Gintaras Kliauga
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Giedrė Mažulienė
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.10 (kab.) LT-76303 Šiauliai
   Remigijus Ramanauskas
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Saulius Preikšas
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.10 (kab.) LT-76303 Šiauliai

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Šiaulių ir Panevėžio regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aidas Jakimavičius
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Linas Baleišis
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena
   Liuda Baltrušaitytė
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Dmitrijus Cholopovas
   Smolensko g. 15-101, Vilnius
   Audronė Lauciuvienė
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena
   Leonardas Urbanovič
   Smolensko g. 15-101, Vilnius
   Laura Dolerytė
   Smolensko g. 15-102, Vilnius
   Jolanta Valančiutė
   Smolensko g. 15-102, Vilnius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Vilniaus ir Utenos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

 • Aplinkos kokybės departamentas
  Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Sadauskaitė
  Rotušės a. 12 - 203 (kab.), 44279 Kaunas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamentas (toliau – Kokybės departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Kokybės departamento uždaviniai yra:
  3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą miškų būklės,  naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;
  3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas ir pasiūlymus;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.
  4. Kokybės departamentas įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
  4.3. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus bei kitus aplinkosauginius leidimus ir licencijas laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
  4.4. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
  4.5. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
  4.7. rengia atliekų vežimo kontrolės planus;
  4.8. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.9. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
  4.11. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
  4.12. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;
  4.13. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
  4.12. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir organizuoja leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursuose;
  4.13. organizuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;
  4.14. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
  4.15. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.16. vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;
  4.17. vykdo Kokybės departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimą. Rengia Kokybės departamento  patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
  4.18. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo kokybės kontrolę;
  4.20. teikia Kokybės Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
  4.21. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, organizuoja aplinkosauginio švietimo veiklą;
  4.22. pagal kompetenciją vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
  4.23. organizuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
  4.24. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.25. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
  4.26. organizuoja valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų vertinimą ir teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams;
  4.27. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas bei kitus, tame tarpe ir nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Kokybės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Kokybės departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Kokybės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais  ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Kokybės departamento struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Kokybės departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Kokybės departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Kokybės departamento direktorius:
  8.1. planuoja ir organizuoja Kokybės departamento darbus, paskirsto užduotis Kokybės departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Kokybės departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Kokybės departamento veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Kokybės departamento kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Kokybės departamento nuostatų, Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Kokybės departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Kokybės departamento kompetenciją;
  9. Kokybės departamento  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Kokybės departamento  direktoriui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Kokybės departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius
   Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Malskaitienė
   Smolensko g. 15-302 (kab.) LT-03117 Vilnius
   Sandra Latvėnienė
   Paulius Rutkauskas
   Vilniaus g. 140, LT-20169 Ukmergė
   Valdonė Masiokė
   Smolensko g. 15-302 (kab.) LT-03117 Vilnius
   Irena Tretjakova
   Smolensko g. 15-302 (kab.) LT-03117 Vilnius
   Deimantė Tarasevičiūtė
   Žemaitės g. 6-316 (kab.) LT-03117 Vilnius
   Konstantinas Šumskas
   Rotušės a. 12-210 , LT-44279 Kaunas
   Gražina Žostautienė
   Žemaitės g. 6-316 (kab.) LT-03117 Vilnius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD1-180

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius (toliau - Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), pareigybių aprašymus tvirtina įsakymu Departamento direktorius.

   4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždavinys yra analizuoti atliekų susidarymo, tvarkymo srautus siekiant efektyvaus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo, metodiškai vadovauti, pagal kompetenciją koordinuoti, organizuoti Departamento struktūrinių padalinių veiklą vykdant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolę atliekų tvarkymo srityje.

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kilų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

    

   6.2. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

   6.3. analizuoja Departamento struktūrinių padalinių vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje rezultatus ir teikia Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

   6.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl atliekų vežimo kontrolės planų;

   6.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Departamento strateginio planavimo dokumentų;

   6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Departamento ūkio subjektų patikrinimų planų;

   6.7. pagal kompetenciją ir Departamento vadovybės nustatytu periodiškumu ir (ar) atvejais dalyvauja patikrinimuose atliekų tvarkymo srityje;

   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento skyriams kontrolės atliekų tvarkymo srityje klausimais;

   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

   6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, j staigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;

   6.11. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;

   6.13. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms bei organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

   6.14. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

   6.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

   6.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   7.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

   7.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, Departamento vadovybės sprendimu, organizacijų, Įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų, informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   7.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento Aplinkos kokybės departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   atsiskaito Departamento Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

   9.3. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;

   9.4. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

   9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6.           vykdo kitas teisės aklų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus

   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Gamtos išteklių apsaugos skyrius
   Adresas: Smolensko g. 15A, LT-03201 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolita Matulevičienė
   Kauno g. 69, Alytus
   Saulius Tuska
   Smolensko g. 15A - 1 (kab.), LT-03201 Vilnius
   Smolensko g. 15A - 1 (kab.), LT-03201 Vilnius
   Dalia Černevičienė
   Kranto g. 8 - 3 (kab.), 59114 Prienai
   Saulius Džiaugys
   Rotušės a. 12-210 , LT-44279 Kaunas
   Girvydas Duoblys
   Smolensko g. 15A - 1 (kab.), LT-03201 Vilnius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2019 m. rugsėjo 24  d. įsakymu Nr. AD1-180

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Gamtos išteklių apsaugos skyrius (toliau - Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;

   3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;

   3.3. pagal kompetenciją analizuoti informaciją apie Departamento veiklą gamtos išteklių naudojimo ir atkūrimo, gyvosios gamtos apsaugos srityse, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, bei teikia jiems informaciją;'

   4.4. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, gyvosios gamtos apsaugos bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

   4.6. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą ir dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.7. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.8. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;

   4.9. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

   4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga

   griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus

   rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

   4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;

   4.12. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.13. nagrinėja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus teisės aklų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.14. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir dalyvauja organizuojant leidimų naudoti

   medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursus;

   4.15. koordinuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;

   4.16. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.17. pagal kompetenciją vykdo kitais Departamento teisės aklais pavestas funkcijas ir kilus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. teikti pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kilų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento Aplinkos kokybės departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Departamento Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

   8.4. teikia Departamento Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.

   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai

   pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas

   Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius
   Adresas: Žemaitės g. 6, LT- 03117 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Domantas Žilėnas
   Metalo g. 11 - 202 (kab.), LT-28217 Utena
   Smolensko g. 15 – 303 (kab.), LT-03117 Vilnius
   Arvydas Aželis
   Smolensko g. 15- 303 (kab.), LT-03117 Vilnius
   Stanislovas Rukevičius
   M. K. Čiurlionio g. 3 - 35 (kab.), Šiauliai 76303
   Julita Šiuipienė
   Smolensko g. 15-303 (kab.), LT-03117 Vilnius
   Aurelija Vaitkevičienė
   Smolensko g. 15-303 (kab.), LT-03117 Vilnius
   Rita Tijūnaitė
   Smolensko g. 15-303 (kab.), LT-03117 Vilnius
   Midona Dapkienė
   Rotušės a. 12 - 210 (kab.), 44279 Kaunas
   Bronius Vygelis

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   TARŠOS PREVENCIJOS IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Aplinkos kokybės departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:
   3.1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką taršos prevencijos ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo valdyme;
   3.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą taip pat ir cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo, GMO ir GMM srityse;
   3.3. identifikuoti ir analizuoti problemas taršos prevencijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, GMO ir GMM srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo (išskyrus tiekiamų rinkai cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, skirtų vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti), GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir pradėtos vykdyti GMM riboto naudojimo veiklos bei teikia Aplinkos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo bei GMM riboto naudojimo kontrolės klausimais, teikimą;
   4.4. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
   4.7. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.9. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.10. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   4.11. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;
   4.12. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ribose bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;
   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos kokybės departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vaidas Laukys
   Rotušės a. 12 - 307 (kab.), 44279 Kaunas
   Kęstutis Užuotas
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 - 11 (kab.), 68176 Marijampolė
   Arvydas Bagdanskas
   J. Basanavičiaus g. 13, 56135 Kaišiadorys
   Ramunė Burzdžiūtė
   Kauno g. 69 - 210 (kab.), 62107 Alytus
   Artūras Kolupaila