• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidas Laukys
 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimutė Vitalienė
  Vida Aškinienė
  +370 682 62855 +370 682 62855
  8 389 69658 8 389 69658
  Utena

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos  ministerijos (toliau – Departamentas) Finansų skyrius (toliau skyrius) yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais, Departamento darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. pagal kompetenciją vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kad Departamento turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims  atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
  3.2. inicijuoti Departamento buhalterinės apskaitos ūkines operacijas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas;
  3.3. kontroliuoti, kad gauti valstybės biudžeto asignavimai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų kofinansuojamų projektų lėšos ir kitos Departamento disponuojamos lėšas naudojamos racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
  3.4. užtikrinti(vykdyti) teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę.
  4. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  4.1.vykdo Departamento dokumentų/informacijos buhalterinės apskaitos klausimais informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą Nacionaliniam paslaugų centrui (toliau - NPC);
  4.2. vykdo buhalterinės apskaitos ūkinių operacijų inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
  4.3. remdamasis pateiktais dokumentais, vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;
  4.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis ir atsižvelgiant į turimus duomenis, sudaro, teikia ir pasirašo atitinkamas ataskaitas Departamento direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybinėms įstaigoms ir kitoms institucijoms;
  4.5. vykdo Departamento turto inventorizaciją;
  4.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;
  4.7. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
  4.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
  4.9. pagal kompetenciją atlieka Departamento veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimą;
  4.10. dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Departamentas, Departamento metinį veiklos planą;
  4.11. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Departamento metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;
  4.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešųjų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą;
  4.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti informaciją ir dokumentus iš Departamento direktoriaus, kitų Departamento darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, reikalingus Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;
  5.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Departamento transportu, darbui būtina informacija;
  5.3. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos reglamentavimo;
  5.4. dalyvauti Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse, komisijose, komitetuose, rengiamuose pasitarimuose, projektuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
  5.6. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir  kitiems teisės aktams.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
  8.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ____________________

 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mantė Ramanauskienė
  Irena Sirusienė
  +370 659 89161 +370 659 89161
  M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus veiklos uždaviniai:
  3.1. Sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento struktūrinių padalinių veiklą, atlikti rizikos analizę ir valdymą.
  3.2. Vykdyti Departamento veiklos organizavimo priežiūrą.
  3.3. Vykdyti Departamento korupcijos prevenciją.
  4. Skyrius atlieka šias funkcijas:
  4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje jam pavestą uždavinį:
  4.1.1. pagal kompetenciją koordinuoja Departamento padalinių veiklą, nustato Departamento vidaus administravimo rizikas, teikia išvadas ir siūlymus siekiant užtikrinti efektyvią, teisėtą, skaidrią Departamento veiklą;
  4.1.2. pagal kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus dėl veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo;
  4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje jam pavestą uždavinį:
  4.2.1. direktoriaus pavedimu atlieka Departamento struktūrinių padalinių veiklos teisėtumo patikrinimus;
  4.2.2. direktoriaus pavedimu tikrina ar valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;
  4.2.3. vykdo Departamento padalinių veiklos priežiūrą, atlieka tikslinius, planinius bei kompleksinius, direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pavedus ir neplaninius Departamento struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus;
  4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje jam pavestą uždavinį:
  4.3.1. organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės kovos su korupcija ir Departamento kovos su korupcija programų ir jų priemonių planų įgyvendinimą, organizuoja Departamento kovos su korupcija priemonių plano rengimą ir kontroliuoja jo įgyvendinimą;
  4.3.2. organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, priskirtų Departamento kompetencijai, įgyvendinimą;
  4.3.3. antikorupciniu požiūriu vertina galiojančius Departamento teisės aktus ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
  4.4. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus Departamento veiklos klausimais;
  4.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe,  bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;
  4.6. pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, patikrinimų pažymas, kitus dokumentus;
  4.7. Departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
  4.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  5.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;
  5.3. prireikus pasitelkti Departamento struktūrinių padalinių specialistus Skyriaus uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti.
  5.4. tikrinti veiklos teisėtumą Departamento struktūriniuose padaliniuose.
  6. Skyrius turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  9. Skyriaus vedėjas:
  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
  9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  9.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
  10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
  11. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ___________________________

 • Veiklos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Veiklos organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. organizuoti ir koordinuoti Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
  3.2. nustatyti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas bei pasiūlymus joms spręsti;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, atlikti veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą.
  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. planuoja Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, organizuoja Departamento patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir kitų planų rengimą;
  4.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja jų rezultatus ir teikia pasiūlymus;
  4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, koordinuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.4. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;
  4.5. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  4.7. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;
  4.8. teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą;
  4.9. atlieka tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, ir analizuoja gautus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
  4.10. rengia Departamento veiklos bei kitas ataskaitas, atlieka pokyčių analizę;
  4.11. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.12. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
  4.13. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.14. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją;
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  ______________

 • Pranešimų priėmimo skyrius
  Tel. 8 5 2732995 (+370 698 81837), El. p. ppc@aad.am.lt

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Pranešimų priėmimo skyrius  (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos formuojamos politikos įgyvendinimą gamtos išteklių naudojimo ir aplinkosauginės būklės gerinimo, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityse, aplinkosauginių pranešimų iš Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) ir gyventojų priėmimą laiku, vertinimą ir tinkamą jų valdymą, aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą bei kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą pagal kompetenciją šalies teritorijoje.
  3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. vykdyti aplinkosauginių pranešimų priėmimą iš BPC ir gyventojų, jų vertinimą, analizę ir valdymą;
  4.2. pagal kompetenciją vykdyti aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą.
  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  5.1. priima iš Bendrojo pagalbos centro ir gyventojų aplinkosauginius pranešimus, juos analizuoja, priima sprendimus dėl reagavimo į juos ir jų valdymo, pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus specialistus;
  5.2. rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;
  5.3. duoda nurodymus pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, gyvajai gamtai, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.4. vykdo ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus dėl ES valdymo;
  5.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ekstremaliųjų situacijų valdymo eigą, Departamentų padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo gerinimo;
  5.6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Departamento padalinių rezultatus, vykdant potencialiai pavojingų objektų kontrolę ir šių objektų pasirengimo galimoms avarijoms ir jų padarinių likvidavimui, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.7. užtikrinant aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų prevenciją, vertina ir teikia išvadas atsakingoms institucijoms dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;
  5.8. siekiant tinkamai pasiruošti operatyviam galimos jūros aplinkos taršos iš įmonių ir laivų valdymui, vertina teikiamus derinti įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus ir teikia išvadas;
  5.9. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie potencialiai pavojingus objektus, juose esančias pavojingas medžiagas ir pavojus kylančius gamybos proceso metu;
  5.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus tobulinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų profesinius gebėjimus suteikiant profesinių žinių, formuojant profesinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis;
  5.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą ir dalyvauja komitetų bei darbo grupių veikloje;
  5.12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo;
  5.13. vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento darbuotojams jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti;
  5.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką atsakingoms institucijoms ar kitiems duomenų ir informacijos vartotojams;
  5.15. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  5.16. pagal kompetenciją vykdo Departamento padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
  5.17. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  5.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  6.1. teikti Departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją ir Departamento darbo organizavimo klausimais;
  6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  9. Skyriaus vedėjas:
  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  9.3. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  9.4. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  9.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
  10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.
  11. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
  12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dirba slenkančiu grafiku ir užtikrina informacijos, susijusios su Aplinkos ministerijos kompetencijos sritimi, priėmimą, analizavimą, vertinimą ir realizavimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  ________________

 • Administravimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Administravimo departamentas (toliau – Administravimo departamentas) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą, organizuojantis personalo parinkimą, personalo dokumentų tvarkymą, yra atsakingas už autotransporto tvarkymą, naudojimą ir nenutrūkstamą darbą bei energetinio ūkio, šilumos, vandens racionalaus panaudojimo kontrolę ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų darbą, tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą.
  2. Administravimo departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, Administravimo departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Administravimo departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II. PAGRINDINIAI ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai personalo klausimais:
  4.1. organizuoti Departamento personalo dokumentų tvarkymą;
  4.2. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą pagal Aplinkos ministerijos sistemos institucijų parengtas programas;
  4.3. vykdyti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę;
  4.4. dalyvauti ruošiant Departamento struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  4.5. organizuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
  5. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius personalo klausimais:
  5.1. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir kitas pareigas;
  5.2. organizuoja darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, tarnybos laiko pratęsimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį, priedų, priemokų, pašalpų, vienkartinių išmokų skyrimo, viršvalandinio darbo, darbo grafiko pakeitimo dokumentus;
  5.3. dalyvauja pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijų darbe;
  5.4. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą;
  5.5. organizuoja Departamento darbuotojų atostogų grafikų parengimą;
  5.6. kontroliuoja duomenų suvedimą į Departamento valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis institucijoms;
  5.7. užtikrina tinkamą užbaigtų Departamento darbuotojų asmens bylų tvarkymą;
  5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus personalo klausimais.
  6. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai ūkio klausimais:
  6.1. planuoti ir organizuoti materialinių priemonių įsigijimą ir paskirstymą;
  6.2. organizuoti tinkamą departamente turimo autotransporto priemonių eksploataciją, aprūpinti Departamento autotransporto priemones atsarginėmis detalėmis, kuru, tepalais;
  6.3. rengti mėnesinių kuro sunaudojimo limitų nustatymo dokumentus, vesti kelionės lapų ir kuro sunaudojimo apskaitą, ataskaitą pateikti Departamento Finansų skyriui;
  6.4. organizuoti autotransporto priemonių priėmimą ir perdavimą, nusidėvėjusių autotransporto priemonių nurašymą, vesti padangų, akumuliatorių, instrumentų ir inventoriaus apskaitą;
  6.5. užtikrinti ir laiku atlikti turimo autotransporto techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą;
  6.6. prižiūrėti Departamento balanse esančias tarnybines patalpas, tinkamai eksploatuoti šilumos, vandens ir energetinį ūkį;
  6.7. vesti Departamento balanse esančių materialinių vertybių apskaitą bei jų nurašymą;
  6.8. registruoti ir teisiškai įteisinti Departamento kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
  6.9. organizuoti ir įstatymo nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
  7. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
  7.1. veda Departamento materialinių vertybių apskaitą bei panaudojimo kontrolę;
  7.2. atsižvelgiant į materialinių vertybių nusidėvėjimo normas ir jų faktinę būklę rengia ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų remonto arba nurašymo;
  7.3. pagal gautas struktūrinių padalinių paraiškas įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones ir medžiagas, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
  7.4. veda išduodamų medžiagų, priemonių kiekybinę apskaitą ir registraciją;
  7.5. organizuoja ir nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus.
  7.6 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  8. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
  8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
  8.2. padėti Departamento darbuotojams ir valstybės tarnautojams įsisavinti kompiuterines programas.
  9. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius informacinių technologijų klausimais:
  9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
  9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
  9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
  9.4. instaliuoja naujas programas;
  9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  10. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai dokumentų tvarkymo klausimais:
  10.1. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą departamente.
  11. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius dokumentų tvarkymo klausimais:
  11.1. registruoja Departamento gautus ir siunčiamus dokumentus;
  11.2. rengia dokumentacijos plano projektą;
  11.3. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  12. Administravimo departamento darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

  IV. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  13. Administravimo departamento veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
  14. Administravimo departamentui vadovauja direktorius, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Administravimo departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  15. Administravimo departamento direktorius organizuoja Administravimo departamento darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
  16. Kai Administravimo departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  _____________________

  • Personalo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Usavičienė
   Vilma Žalienė
   Rita Ardzijauskienė
   +370 682 51778 +370 682 51778
   Marijampolė
   Renata Balevičienė
   8 343 97800 8 343 97800
   Marijampolė
   Rasa Gavėnienė
   Inga Jurčytė
   8 46 466451 8 46 466451
   +370 672 38110 +370 672 38110
   Klaipėda
   Enrika Karinauskaitė
   +370 619 91771 +370 619 91771
   Panevėžys
   Aldona Krikštaponienė
   Eugenija Kubiliūtė
   Laima Maniušienė
   Romualda Petkevičienė
   8 619 91779 8 619 91779
   +370 612 73893 +370 612 73893
   Panevėžys
   Justina Seniūnė
   Eglė Šimoliūnienė
   Svetlana Zavadskaja

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Administravimo departamento Personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Administravimo departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius atsakingas už tinkamą Departamento veiklos tikslo pasiekimą, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius.
   3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. padėti Departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
   4.2. organizuoti Departamento žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Departamento veiklai užtikrinti) plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas);
   4.3. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą Departamente.
   5. Skyrius atlieka šias funkcijas:
   5.1. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;
   5.2. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   5.3. pagal kompetenciją atlieka Departamento administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę;
   5.4. padeda Departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente;
   5.5. padeda Departamento padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;
   5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Departamento padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
   5.7. organizuoja Departamento pareigybių sąrašų, mokymo planų, darbo sutarčių, direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais projektų rengimą ir teikia Departamento direktoriui;
   5.8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   5.9. organizuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, metinių mokymo planų įgyvendinimą;
   5.10. padeda Departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   5.11. organizuoja valstybės tarnautojų, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   5.12. tvarko Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kurių netvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
   5.13. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Departamento padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamente gerinimo;
   5.14. pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Departamente;
   5.15. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;
   5.16. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą;
   5.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
   5.18. formuoja, tvarko, nustatyta tvarka perduoda archyvui Departamento personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   5.19. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento padaliniams;
   5.20. registruoja ir tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, vidaus dokumentus Departamente pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
   5.21. rengia dokumentacijos plano projektą;
   5.22. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus personalo ir dokumentų valdymo srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   6.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   9.2. atsako už Skyriaus pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   9.3. atsiskaito Administravimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   9.4. teikia Administravimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   9.5. vizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratorių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus
   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
   11. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   ________________

  • Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius
   El. p. aad.it@aad.am.lt
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arvydas Barčas
   +370 686 73803 +370 686 73803
   Panevėžys
   Vygantas Česaitis (IT)
   Ramutė Juravičiūtė (IT)
   Gintaras Karkauskas (IT)
   Arūnas Kasperavičius
   Ieva Krikštopaitytė
   +370 687 59873 +370 687 59873
   Vilnius
   Andrius Marcinkevičius (IT)
   Diana Meškauskienė
   +370 611 41814 +370 611 41814
   Šiauliai
   Aurimas Mumgaudis (IT)
   +370 613 11041 +370 613 11041
   Klaipėda
   Evaldas Pikturna
   +370 698 16773 +370 698 16773
   Klaipėda
   Sigitas Stankūnas
   +370 688 72695 +370 688 72695
   Marijampolė
   Loreta Starovoitova (IT)
   +370 680 91131 +370 680 91131
   Šiauliai
   Vilija Švobienė
   Arūnas Visockas
   +370 694 60170 +370 694 60170
   Vilnius
   Arminas Zacharas (IT)
   +370 694 52415 +370 694 52415
   Panevėžys

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, nekilnojamojo turto priežiūrą, autotransporto tvarkymą, kompiuterinių sistemų darbą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi galiojančiais norminiais teisės aktais, Departamento vidaus teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai viešųjų pirkimų srityje:
   4.1. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus;
   4.2. vykdyti viešuosius pirkimus;
   4.3. užtikrinti Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius viešųjų pirkimų srityje, vykdo šias funkcijas:
   5.1. pagal Departamento struktūrinių padalinių pateiktus duomenis, apibendrina Departamento einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti Departamento direktoriui;
   5.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus Departamento interneto svetainėje;
   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
   5.4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.6. rengia Departamento vidaus teisės aktų projektus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.7. užtikrina Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;
   5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
   6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ūkio klausimais:
   6.1. užtikrinti Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis;
   6.2 organizuoti autotransporto tvarkymą;
   6.3. užtikrinti nekilnojamojo turto priežiūrą.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
   7.1. palaiko ryšį su tiekėjais ir vykdo skyriui priskirtų tiekimo sutarčių vykdymo kontrolę;
   7.2. pagal gautus Departamentų struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
   7.3. organizuoja Departamento autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;
   7.4. užtikrina nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
   7.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ūkio srityje.
   8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
   8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
   8.2. padėti departamento darbuotojams įsisavinti kompiuterines programas.
   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
   9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
   9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
   9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
   9.4. instaliuoja naujas programas;
   9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas informacinių technologijų srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   10.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   10.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   10.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus Administravimo departamento direktoriui. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

 • Teisės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamentas yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos, administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylų įforminimą, atliekantis kitas Departamento vadovybės pavestas funkcijas.
  2. Teisės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, Teisės departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Teisės departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II SKYRIUS
  PAGRINDINIAI TEISĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Teisės departamento uždaviniai:
  4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
  4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
  4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
  4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
  4.5. užtikrinti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
  4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
  4.7. užtikrinti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
  4.8. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
  4.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėti fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
  4.10. vertinti ir nustatyta tvarka vizuoti viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
  4.11. ruošti sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
  4.12. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Teisės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Teisės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.2. Departamento lėšomis kelti Teisės departamento struktūrinių padalinių darbuotojų kvalifikaciją;
  5.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;
  5.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Teisės departamento veiklos tobulinimo;
  5.5. Teisės departamento pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
  6. Teisės departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  7. Teisės departamento darbą organizuoja ir jam vadovauja Teisės departamento direktorius, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  8. Teisės departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  9. Teisės departamento direktorius:
  9.1. organizuoja Teisės departamento darbą ir atsako už jo veiklą;
  9.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
  9.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
  9.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
  9.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
  9.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
  9.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
  10. Kai Teisės departamento direktorius laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Civilinių bylų ir teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edvardas Sungaila
   +370 686 74699 +370 686 74699
   8 41 596406 8 41 596406
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Irma Jestremskienė
   Rasa Karčiauskaitė
   Albertas Kilevičius
   +370 615 94504 +370 615 94504
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Raimondas Merčaitis
   +370 614 66711 +370 614 66711
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-206, LT-62107 Alytus
   Erika Stonkutė
   +370 603 45720 +370 603 45720
   Klaipėda
   Margarita Šakalytė
   Audrius Zykevičius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos įforminimą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai teisiniais klausimais:
   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius teisiniais klausimais:
   5.1. rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus;
   5.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.4. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus pagal skyriaus kompetenciją teisės klausimais;
   5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;
   5.6. derina Departamento direktoriaus priimamus įsakymus bei kitus vidaus dokumentus;
   5.7. esant poreikiui nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.8. rengia pretenzijas, ieškinius ir teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą.
   5.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.10. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
   5.11. ruošia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
   5.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Esant pagrindui – skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
   7. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   11.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
   11.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
   11.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
   11.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   11.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   11.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
   12. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   __________________

  • Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Tel. 8 37 33 7511 Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Gagienė
   Živilė Adžgauskaitė
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-218, LT-62107 Alytus
   Dainora Gintautaitė-Bačėnienė
   Lina Balsevičienė
   +370 686 69287 +370 686 69287
   8 343 97801 8 343 97801
   Dariaus ir Girėno g. 4-11, LT-68176 Marijampolė
   Jolita Cegelienė
   +370 646 25435 +370 646 25435
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-218, LT-62107 Alytus
   Irenijus Kaluškevičius
   +370 616 03085 +370 616 03085
   8 343 97801 8 343 97801
   Dariaus ir Girėno g. 4-11, LT-68176 Marijampolė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Kauno, Alytaus ir Marijampolės regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Žalgirio g. 11A, LT-93251 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Klaipėdos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Tel. 8 45 581090 Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Dičius
   +370 659 62070 +370 659 62070
   8 41 503706 8 41 503706
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Virginijus Keras
   +370 612 60462 +370 612 60462
   8 41 596426 8 41 596426
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Giedrė Mažulienė
   +370 686 74714 +370 686 74714
   8 41 596426 8 41 596426
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Šiaulių ir Panevėžio regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kristina Malaiškaitė
   Linas Baleišis
   +370 686 32927 +370 686 32927
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena
   Liuda Baltrušaitytė
   +370 659 09069 +370 659 09069
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Aidas Jakimavičius
   +370 659 09670 +370 659 09670
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Audronė Lauciuvienė
   +370 659 62780 +370 659 62780
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Vilniaus ir Utenos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

 • Aplinkos kokybės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamentas (toliau – Kokybės departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Kokybės departamento uždaviniai yra:
  3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą miškų būklės,  naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;
  3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas ir pasiūlymus;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.
  4. Kokybės departamentas įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
  4.3. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus bei kitus aplinkosauginius leidimus ir licencijas laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
  4.4. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
  4.5. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
  4.7. rengia atliekų vežimo kontrolės planus;
  4.8. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.9. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
  4.11. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
  4.12. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;
  4.13. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
  4.12. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir organizuoja leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursuose;
  4.13. organizuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;
  4.14. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
  4.15. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.16. vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;
  4.17. vykdo Kokybės departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimą. Rengia Kokybės departamento  patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
  4.18. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo kokybės kontrolę;
  4.20. teikia Kokybės Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
  4.21. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, organizuoja aplinkosauginio švietimo veiklą;
  4.22. pagal kompetenciją vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
  4.23. organizuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
  4.24. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.25. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
  4.26. organizuoja valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų vertinimą ir teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams;
  4.27. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas bei kitus, tame tarpe ir nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Kokybės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Kokybės departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Kokybės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais  ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Kokybės departamento struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Kokybės departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Kokybės departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Kokybės departamento direktorius:
  8.1. planuoja ir organizuoja Kokybės departamento darbus, paskirsto užduotis Kokybės departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Kokybės departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Kokybės departamento veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Kokybės departamento kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Kokybės departamento nuostatų, Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Kokybės departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Kokybės departamento kompetenciją;
  9. Kokybės departamento  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Kokybės departamento  direktoriui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Kokybės departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Laučytė-Mačernienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymus tvirtina įsakymu Departamento direktorius.
   4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždavinys yra analizuoti atliekų susidarymo, tvarkymo srautus siekiant efektyvaus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo, metodiškai vadovauti, pagal kompetenciją koordinuoti, organizuoti Departamento struktūrinių padalinių veiklą vykdant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolę atliekų tvarkymo srityje.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.2. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.3. analizuoja Departamento struktūrinių padalinių vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje rezultatus ir teikia Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl atliekų vežimo kontrolės planų;
   6.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Departamento strateginio planavimo dokumentų;
   6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Departamento ūkio subjektų patikrinimų planų;
   6.7. pagal kompetenciją ir Departamento vadovybės nustatytu periodiškumu ir (ar) atvejais dalyvauja patikrinimuose atliekų tvarkymo srityje;
   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento skyriams kontrolės atliekų tvarkymo srityje klausimais;
   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;
   6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
   6.11. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
   6.13. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms bei organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;
   6.14. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
   6.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
   6.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   7.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;
   7.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, Departamento vadovybės sprendimu – organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų, informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   7.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBOORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius . Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   9.3. atsiskaito Departamento  direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;
   9.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;
   9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Gamtos išteklių apsaugos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Motiekaitis

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Gamtos išteklių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;
   3.3. pagal kompetenciją analizuoti informaciją apie Departamento veiklą gamtos išteklių naudojimo ir atkūrimo, gyvosios gamtos apsaugos srityse, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, bei teikia jiems informaciją;
   4.4. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, gyvosios gamtos apsaugos bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
   4.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
   4.6. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.7. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.8. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;
   4.9. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
   4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
   4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
   4.12. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.13. nagrinėja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.14. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir dalyvauja organizuojant leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursus;
   4.15. koordinuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;
   4.16. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   4.17. pagal kompetenciją vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. teikti pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;
   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pavaduotojui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35-417, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   TARŠOS PREVENCIJOS IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Aplinkos kokybės departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:
   3.1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką taršos prevencijos ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo valdyme;
   3.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą taip pat ir cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo, GMO ir GMM srityse;
   3.3. identifikuoti ir analizuoti problemas taršos prevencijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, GMO ir GMM srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo (išskyrus tiekiamų rinkai cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, skirtų vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti), GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir pradėtos vykdyti GMM riboto naudojimo veiklos bei teikia Aplinkos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo bei GMM riboto naudojimo kontrolės klausimais, teikimą;
   4.4. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
   4.7. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.9. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.10. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   4.11. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;
   4.12. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ribose bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;
   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos kokybės departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Algirdas Mikalauskas
   Aušra Bružienė
   +370 673 43420 +370 673 43420
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-101, LT-62107 Alytus
   Vytautas Jaškevičius
   +370 686 50505 +370 686 50505
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-12, LT-68176 Marijampolė
   Aušra Kričenienė
   +370 609 94339 +370 609 94339
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-210, LT-62107 Alytus
   Agnė Lenkutytė
   +370 610 43631 +370 610 43631
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-23, LT-68176 Marijampolė
   Jolita Matulevičienė
   +370 612 16540 +370 612 16540
   8 315 56746 8 315 56746
   Kauno g. 69-210, LT-62107 Alytus
   Robertas Slavickas
   +370 686 83377 +370 686 83377
   8 343 97804 8 343 97804
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-23, LT-68176 Marijampolė
   Kęstutis Užuotas
   +370 686 73940 +370 686 73940
   8 343 97804 8 343 97804
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-11, LT-68176 Marijampolė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Egidijus Kvasauskas
   +370 686 47592 +370 686 47592
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Joana Augustauskienė
   +370 659 70407 +370 659 70407
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Viktorija Blažienė
   +370 614 42001 +370 614 42001
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Lina Kamandierė
   +370 686 16724 +370 686 16724
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Stanislovas Rukevičius
   +370 615 29122 +370 615 29122
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Vaida Rūkienė
   +370 614 38272 +370 614 38272
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Ingutė Šalkauskienė
   +370 614 16447 +370 614 16447
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Diana Šeirienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Antanas Gailiušis
   Brigita Diraitė
   +370 659 09352 +370 659 09352
   Metalo g. 11-204, LT-28217 Utena
   Kotryna Merkienė
   +370 659 76179 +370 659 76179
   Metalo g. 11-202, LT-28217 Utena
   Monika Šimeliūnaitė
   +370 659 09348 +370 659 09348
   Metalo g. 11-204, LT-28217 Utena
   Domantas Žilėnas
   +370 659 67433 +370 659 67433
   Metalo g. 11-201, LT-28217 Utena

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lilija Šveikauskienė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Vilniaus valdybos veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Vilniaus valdybos kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Vilniaus valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Vilniaus valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Vilniaus valdybos struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

 • Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas
  Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Rūkštelienė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas (toliau – AMK departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, sąvartyne šalinamomis atliekomis, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolę, koordinuojantis ir metodiškai vadovaujantis AMK departamento struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių ir gamtos išteklių kontrolės klausimais.
  2. AMK departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. AMK departamento nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
  4. AMK departamentas turi blanką ir anspaudą su pavadinimu.

  II SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. AMK departamento uždaviniai:
  5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių, pakuotės ir sąvartyne šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
  5.2. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;
  5.3. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Departamento struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartynuose šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) klausimais;
  5.4. koordinuoti ir metodiškai vadovauti AMK departamento struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių ir mokesčių už gamtos išteklius kontrolės klausimais.
  6. AMK departamentas:
  6.1. įgyvendindamas 5.1. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.1.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
  6.1.2. vykdo į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
  6.1.3 kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus,  reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
  6.1.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
  6.1.5. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
  6.1.6. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus.
  6.2. Įgyvendindamas 5.2. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.2.1. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;
  6.3. Įgyvendindamas 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.3.1. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, Departamento specialistus aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) klausimais;
  6.3.2. pagal kompetenciją vykdo AMK departamento struktūrinių padalinių specialistų konsultavimą ir kontrolę, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos (mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo.
  6.4. Įgyvendindamas 5.4. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.4.1. koordinuoja AMK departamento struktūrinių padalinių tikrintinų ūkio subjektų metinių sąrašų sudarymą;
  6.4.2. kontroliuoja AMK departamento struktūrinių padalinių metinių uždavinių įgyvendinimą;
  6.4.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją Departamento vadovybei teikia informaciją apie mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolės, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos kontrolės rezultatus.
  7. AMK departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
  7.1. pagal kompetencija nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
  7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

  III SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. AMK departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia AMK departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  8.2. Departamento lėšomis kelti AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojų kvalifikaciją;
  8.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;
  8.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl AMK departamento veiklos tobulinimo;
  8.5. AMK departamento pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
  9. AMK departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. AMK departamentas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui ir jam atskaitingas.
  11. AMK departamento direktorių ir kitus AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
  12. AMK departamento direktorius:
  12.1. organizuoja AMK departamento struktūrinių padalinių darbą;
  12.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
  12.3. pasirašo AMK departamento siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;
  12.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
  12.5. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.
  13. Jei AMK departamento direktorius laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Loreta Ruzgienė
   Snieguolė Ambrasienė
   +370 687 74935 +370 687 74935
   8 343 90453 8 343 90453
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-24, LT-68176 Marijampolė
   Nerijus Jonynas
   +370 646 24786 +370 646 24786
   Kauno g. 69-209, LT-62107 Alytus
   Julijana Linartienė
   Danguolė Maskeliūnaitė
   +370 646 24787 +370 646 24787
   Kauno g. 69-209, LT-62107 Alytus
   Rasvita Motiejūnienė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS
   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (toliau – AMK departamentas) Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
   4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su Skyriaus pavadinimu.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždaviniai:
   5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
   5.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;
   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;
   5.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;
   6.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
   6.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių, naudojimą;
   6.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
   6.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;
   6.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   6.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;
   7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   7.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
   7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   8.2. pagal savo kompetenciją teikti AMK departamento direktoriui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus AMK departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
   12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   13. Skyriaus vedėjas:
   13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   13.3. teikia pasiūlymus AMK departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
   13.4. vykdo kitus AMK departamento direktoriaus pavedimus.
   14. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ______________________

  • Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Adresas: Birutės g. 16, LT-92003 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Pipikaitė
   Živilė Berneckytė
   Vyriausioji specialistė
   Andrius Bružas
   +370 614 15323 +370 614 15323
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.6, LT-76303 Šiauliai
   Dijana Rupeikienė
   +370 659 29467 +370 659 29467
   M. K. Čiurlionio g. 3-3.3, LT-76303 Šiauliai

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS
   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (toliau – AMK departamentas) Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Klaipėdos ir Šiaulių valdybų struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
   4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su Skyriaus pavadinimu.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždaviniai:
   5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
   5.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;
   5.3. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų, Klaipėdos ir Šiaulių valdybų struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja tartą iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;
   6.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
   6.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių, naudojimą;
   6.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
   6.5. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   6.6. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.7. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.8. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Klaipėdos ir Šiaulių valdybų struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;
   7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   7.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
   7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   8.2. pagal savo kompetenciją teikti AMK departamento direktoriui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus AMK departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
   12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   13. Skyriaus vedėjas:
   13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   13.3. teikia pasiūlymus AMK departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
   13.4. vykdo kitus AMK departamento direktoriaus pavedimus.
   14. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _______________________

  • Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Tel. 8 45 508956 (508955) Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintautas Andruškevičius
   Elita Paulauskienė
   +370 659 64072 +370 659 64072
   Metalo g. 11-208, LT-28217 Utena
   Dovilė Vilutienė
   +370 659 67428 +370 659 67428
   Metalo g. 11-208, LT-28217 Utena

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS
   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (toliau – AMK departamentas) Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Panevėžio ir Utenos valdybų struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
   4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su skyriaus pavadinimu.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždaviniai:
   5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
   5.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;
   5.3. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų, Panevėžio ir Utenos valdybų struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;
   6.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
   6.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių, naudojimą;
   6.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
   6.5. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   6.6. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.7. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.8. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Panevėžio ir Utenos valdybų struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;
   7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   7.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
   7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   8.2. pagal savo kompetenciją teikti AMK departamento direktoriui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus AMK departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
   12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   13. Skyriaus vedėjas:
   13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   13.3. teikia pasiūlymus AMK departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
   13.4. vykdo kitus AMK departamento direktoriaus pavedimus.
   14. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus
   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _______________________

  • Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintas Markevičius
   Jurgita Mackevičienė
   Aušrinė Mikšytė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS
   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (toliau – AMK departamentas) Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Vilniaus valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
   4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su Skyriaus pavadinimu.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždaviniai:
   5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
   5.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;
   5.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;
   5.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;
   6.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
   6.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir gamtos išteklių naudojimą, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
   6.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
   6.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;
   6.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   6.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo.
   7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   7.1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją surenka, apibendrina ir Departamento vadovybei teikia informaciją apie mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolės, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos kontrolės rezultatus.
   7.2. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
   7.3. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   8.2. pagal savo kompetenciją teikti AMK departamento direktoriui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus AMK departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
   12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   13. Skyriaus vedėjas:
   13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   13.3. teikia pasiūlymus AMK departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
   13.4. vykdo kitus AMK departamento direktoriaus pavedimus.
   14. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus
   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _______________________

 • Alytaus valdyba
  Tel. 8 315 56746, El. p. alytaus.valdyba@aad.am.lt, Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  ALYTAUS VALDYBOS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdyba (toliau – Valdyba) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys.
  2. Valdybos paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.
  3. Valdybos veiklos teritorija apima  Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Varėnos rajono savivaldybių teritorijas bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  4. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.
  5. Valdyba yra Departamento struktūrinis padalinys. Valdybos buveinė įsikūrusi adresu: Kauno g. 69, 62107 Alytus.

  II SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Valdybos veiklos tikslai:
  6.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
  6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų valdymo srityse.
  7. Valdyba atlieka šias funkcijas:
  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:
  7.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  7.1.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;
  7.1.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius;
  7.1.4. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;
  7.1.5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
  7.1.6. kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;
  7.1.7. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
  7.1.8. teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę;
  7.1.9. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai;
  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:
  7.2.1. pagal kompetenciją vertina gamtinės aplinkos pokyčius, inicijuoja teršalų koncentracijos kontrolinius matavimus ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais, atliktų tyrimų pagrindu teikia operatyvią informaciją apie ūkio subjektų taršos šaltinius ir jų išmetamų teršalų neatitikimą ribinėms vertėms, avarinės taršos tyrimų rezultatus;
  7.2.2. organizuoja medžioklės egzaminą ir  teisės medžioti suteikimą;
  7.2.3. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
  7.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja įžuvinimo ir žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;
  7.2.5. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  7.2.6. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS
  VALDYBOS TEISĖS

  8. Valdybos teisės:
  8.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Valdybos funkcijoms vykdyti;
  8.2. pagal kompetenciją atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
  8.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

  IV SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Valdybos veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Departamento direktorius. Metinis veiklos planas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje.
  10. Valdybos veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
  11. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Valdybos viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  12. Valdybos viršininkas:
  12.1. organizuoja Valdybos darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  12.2. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teisme ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  12.3. teikia Departamento direktoriui arba kuruojančiam Departamento direktoriaus pavaduotojui Valdybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito už Valdybos veiklą;
  12.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Valdybos nuostatų;
  12.5. vykdo kitus su Alytaus valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.
  13. Jei Valdybos viršininko laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  _____________

  • Alytaus aplinkos apsaugos inspekcija
   Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Česlovas Meržvinskas
   Edita Žukauskienė
   +370 607 95541 +370 607 95541
   Kranto g. 8-3, LT-59114 Prienai

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ALYTAUS VALDYBOS
   ALYTAUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Alytaus valdybos (toliau – Valdybos) Alytaus aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra Departamento Valdybos padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių teritorijose bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
   2. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Inspekcijos veiklą koordinuoja ir prižiūri Departamento Alytaus valdybos viršininkas.

   II. INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   4. Inspekcijos veiklos tikslai:
   4.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę  miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   4.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, statybos, vandens ir nuotekų valdymo srityse.
   5. įgyvendindama 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, Inspekcija atlieka šias funkcijas:
   5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos (išskyrus žuvų išteklių jūrų vandenyse naudojimo kontrolę) bei kitus gamtos išteklius;
   5.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
   5.4. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius;
   5.5. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą;
   5.6. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   5.7. dalyvauja komisijose;
   5.8. pagal kompetenciją vykdo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę gyvosios gamtos apsaugos srityje;
   5.9. apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   5.10. analizuoja kontroliuojamos teritorijos aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   5.11. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   5.12. konsultuoja ūkio subjektus aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
   5.13. atstovauja Departamentui Inspekcijos kompetencijos ribose;
   5.14. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus.

   III. INSPEKCIJOS TEISĖS

   6. Inspekcijos teisės:
   6.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Inspekcijos funkcijoms vykdyti;
   6.2. pagal kompetenciją ir Departamento įgaliojimą atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
   6.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

   IV. INSPEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius.
   8. Inspekcijos viršininkas:
   8.1. organizuoja Inspekcijos darbą ir atsako už tai, kad Inspekcija vykdytų jai pavestas funkcijas;
   8.2. atstovauja Inspekcijai organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   8.3. pasirašo Inspekcijos siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;
   8.4. atsiskaito Valdybos viršininkui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei veiklos rezultatus;
   8.5. vykdo kitus vadovybės pavedimus.
   9. Kai nėra Inspekcijos viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Inspekcijos viršininko pareigybė laisva), jį pavaduoja Inspekcijos viršininko pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   _____________

  • Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcija
   Tel. 8 313 59175 Adresas: V. Kudirkos g. 3, LT-66120 Druskininkai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evaldas Brusokas
   Vytautas Butkevičius
   +370 698 10899 +370 698 10899
   Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna
   Rimutė Jakubavičienė
   +370 686 76002 +370 686 76002
   Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna
   Valdas Kavaliauskas
   +370 687 88593 +370 687 88593
   Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna
   Donatas Račkauskas
   +370 646 25468 +370 646 25468
   Senamiesčio g. 6, LT-67105 Lazdijai
   Jonas Rutkauskas
   +370 611 24616 +370 611 24616
   Senamiesčio g. 6, LT-67105 Lazdijai

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ALYTAUS VALDYBOS
   DRUSKININKŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Alytaus valdybos (toliau – Valdybos) Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra Departamento Valdybos padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Druskininkų savivaldybės teritorijoje bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
   2. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Inspekcijos veiklą koordinuoja ir prižiūri Departamento Alytaus valdybos viršininkas.

   II. INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   4. Inspekcijos veiklos tikslai:
   4.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę  miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, Druskininkų, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių teritorijose bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   4.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, statybos, vandens ir nuotekų valdymo srityse.
   5. įgyvendindama 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, Inspekcija atlieka šias funkcijas:
   5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos (išskyrus žuvų išteklių jūrų vandenyse naudojimo kontrolę) bei kitus gamtos išteklius;
   5.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
   5.4. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius;
   5.5. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą;
   5.6. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   5.7. dalyvauja komisijose;
   5.8. pagal kompetenciją vykdo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę gyvosios gamtos apsaugos srityje;
   5.9. apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   5.10. analizuoja kontroliuojamos teritorijos aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   5.11. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   5.12. konsultuoja ūkio subjektus aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
   5.13. atstovauja Departamentui Inspekcijos kompetencijos ribose;
   5.14. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus.

   III. INSPEKCIJOS TEISĖS

   6. Inspekcijos teisės:
   6.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Inspekcijos funkcijoms vykdyti;
   6.2. pagal kompetenciją ir Departamento įgaliojimą atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
   6.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

   IV. INSPEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius.
   8. Inspekcijos viršininkas:
   8.1. organizuoja Inspekcijos darbą ir atsako už tai, kad Inspekcija vykdytų jai pavestas funkcijas;
   8.2. atstovauja Inspekcijai organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   8.3. pasirašo Inspekcijos siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;
   8.4. atsiskaito Valdybos viršininkui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei veiklos rezultatus;
   8.5. vykdo kitus vadovybės pavedimus.
   9. Kai nėra Inspekcijos viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Inspekcijos viršininko pareigybė laisva), jį pavaduoja Inspekcijos viršininko pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   _____________

  • Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcija
   Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jonas Jarmalavičius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

   APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
   ALYTAUS VALDYBOS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Alytaus valdybos (toliau – Valdybos) Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija  (toliau – Inspekcija) yra Departamento Alytaus valdybos padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Valdybos kontroliuojamoje teritorijoje ir, esant būtinybei, kitoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje.

   2. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Inspekcijos veiklą koordinuoja ir prižiūri Departamento Alytaus valdybos viršininkas.

    

   II. INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Inspekcijos veiklos tikslai:

   4.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gyvosios gamtos apsaugos, gyvūnijos išteklių naudojimo ir kitose srityse, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę  miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, Valdybos kontroliuojamoje teritorijoje ir, esant būtinybei, kitoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje;

   4.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos srityse.

   5. įgyvendindama 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, Inspekcija atlieka šias funkcijas:

   5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos (išskyrus žuvų išteklių jūrų vandenyse naudojimo kontrolę) bei kitus gamtos išteklius;

   5.3. organizuoja reidus, kitas inspekcines priemones, siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę, kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

   5.4. kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;

   5.5. kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi leidimuose naudoti žvejybos plotus nustatytų sąlygų;

   5.6. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytų reikalavimų;

   5.7. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

   5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių ženklinimą;

   5.9. kontroliuoja, kaip žuvų išteklių naudotojai laikosi nustatytų žuvų sugavimo limitų, verslinės žvejybos leidimuose žvejoti vidaus vandens telkiniuose nustatytų sąlygų, rengia nustatytos formos ataskaitas;

   5.10. vykdo Valdybai priskirtų tarnybinių ginklų bei šaudmenų, specialiųjų priemonių apskaitą, saugojimą, išdavimą Valdybos valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, pagal teisės aktų reikalavimus eksploatuoja Valdybos ginklų saugyklą;

   5.11. kontroliuoja žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose, nustatyta tvarka teikia informaciją apie žuvų dusimo atvejus;

   5.12. apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   5.13. organizuoja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbą, medžiotojų bilietų išdavimą, vykdo Medžiotojų sąvado tvarkytojo funkcijas;

   5.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;

   5.15. nustatyta tvarka vykdo ne mėgėjų žvejybos įrankių apyvartos kontrolę;

   5.16. atstovauja Departamentui Inspekcijos kompetencijos ribose;

   5.17. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus.

    

   III. INSPEKCIJOS TEISĖS

    

   6. Inspekcijos teisės:

   6.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Inspekcijos funkcijoms vykdyti;

   6.2. pagal kompetenciją ir Departamento įgaliojimą atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;

   6.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

    

   IV. INSPEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius.

   8. Inspekcijos viršininkas:

   8.1. organizuoja Inspekcijos darbą ir atsako už tai, kad Inspekcija vykdytų jai pavestas funkcijas;

   8.2. atstovauja Inspekcijai organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   8.3. atsiskaito Valdybos viršininkui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei veiklos rezultatus;

   8.4. vykdo kitus vadovybės pavedimus.

   9. Kai nėra Inspekcijos viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Inspekcijos viršininko pareigybė laisva), jį pavaduoja Inspekcijos viršininko pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   _______

 • Kauno valdyba
  Tel. 8 37 320704, El. p. kauno.valdyba@aad.am.lt, Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  KAUNO VALDYBOS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdyba (toliau – Valdyba) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys.
  2. Valdybos paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.
  3. Valdybos veiklos teritorija apima Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių teritorijas bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  4. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.
  5. Valdyba yra Departamento struktūrinis padalinys. Valdybos buveinė: Rotušės a. 12, 44279, Kaunas.

  II SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Valdybos veiklos tikslai:
  6.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
  6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų valdymo srityse.
  7. Valdyba atlieka šias funkcijas:
  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:
  7.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  7.1.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;
  7.1.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius;
  7.1.4. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;
  7.1.5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
  7.1.6. kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;
  7.1.7. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
  7.1.8. teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę;
  7.1.9. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai;
  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:
  7.2.1. pagal kompetenciją vertina gamtinės aplinkos pokyčius, inicijuoja teršalų koncentracijos kontrolinius matavimus ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais, atliktų tyrimų pagrindu teikia operatyvią informaciją apie ūkio subjektų taršos šaltinius ir jų išmetamų teršalų neatitikimą ribinėms vertėms, avarinės taršos tyrimų rezultatus;
  7.2.2. organizuoja medžioklės egzaminą ir  teisės medžioti suteikimą;
  7.2.3. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
  7.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja įžuvinimo ir žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;
  7.2.5. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  7.2.6. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS
  VALDYBOS TEISĖS

  8. Valdybos teisės:
  8.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Valdybos funkcijoms vykdyti;
  8.2. pagal kompetenciją atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
  8.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

  IV SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Valdybos veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Departamento direktorius. Metinis veiklos planas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje.
  11. Valdybos veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
  12. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Valdybos viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.
  13. Valdybos viršininkas:
  13.1. organizuoja Valdybos darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  13.2. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teisme ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  13.3. teikia Departamento direktoriui arba kuruojančiam Departamento direktoriaus pavaduotojui Valdybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito už Valdybos veiklą;
  13.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Valdybos nuostatų;
  13.5. vykdo kitus su Kauno valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.
  14. Jei Valdybos viršininko laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  ___________