• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Olga Vėbrienė
  Vaidas Gricius
  Arūnas Alekna
  Jonas Malikėnas
  Jurgis Kazlauskas
  Vilnius
 • Komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Malinovskis
  Jurgita Jasiūnienė
  Lina Lapėnaitė
  Vilnius
  Urtė Šimonytė
 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimutė Vitalienė
  Vida Aškinienė
  Utena
  Jolita Mackevičienė
  Danutė Dalinkevičienė
  Laura Grigalionienė
  Panevėžys
  Laura Kanapkienė
  Utena

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos  ministerijos (toliau – Departamentas) Finansų skyrius (toliau skyrius) yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais, Departamento darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. pagal kompetenciją vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kad Departamento turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims  atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
  3.2. inicijuoti Departamento buhalterinės apskaitos ūkines operacijas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas;
  3.3. kontroliuoti, kad gauti valstybės biudžeto asignavimai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų kofinansuojamų projektų lėšos ir kitos Departamento disponuojamos lėšas naudojamos racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
  3.4. užtikrinti(vykdyti) teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę.
  4. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  4.1.vykdo Departamento dokumentų/informacijos buhalterinės apskaitos klausimais informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą Nacionaliniam paslaugų centrui (toliau - NPC);
  4.2. vykdo buhalterinės apskaitos ūkinių operacijų inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
  4.3. remdamasis pateiktais dokumentais, vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;
  4.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis ir atsižvelgiant į turimus duomenis, sudaro, teikia ir pasirašo atitinkamas ataskaitas Departamento direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybinėms įstaigoms ir kitoms institucijoms;
  4.5. vykdo Departamento turto inventorizaciją;
  4.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;
  4.7. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
  4.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
  4.9. pagal kompetenciją atlieka Departamento veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimą;
  4.10. dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Departamentas, Departamento metinį veiklos planą;
  4.11. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Departamento metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;
  4.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešųjų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą;
  4.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti informaciją ir dokumentus iš Departamento direktoriaus, kitų Departamento darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, reikalingus Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;
  5.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Departamento transportu, darbui būtina informacija;
  5.3. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos reglamentavimo;
  5.4. dalyvauti Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse, komisijose, komitetuose, rengiamuose pasitarimuose, projektuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
  5.6. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir  kitiems teisės aktams.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
  8.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ____________________

 • Imuniteto tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalius Bernotas
  Skyriaus vedėjas
  Mantas Matulionis
  Patarėjas
  Metalo g. 11, Utena
  Žana Paulauskienė
  Patarėja
  Lina Martinkė
  Panevėžys
  Sandra Arlauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Vilnius

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 
  2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD1-252

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IMUNITETO TARNYBOS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Imuniteto tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato veiklos tikslus, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir vidaus administravimo kontrolę. 
  2. Tarnyba yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  3. Tarnybos paskirtis – padėti Departamento direktoriui organizuoti ir įgyvendinti Departamento padalinių valdymą, organizuojant ir koordinuojant Departamento ir jo struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau – Darbuotojai) tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų bei kitų teisės pažeidimų (toliau – tarnybiniai nusižengimai) ir korupcinio pobūdžio veikų prevenciją bei analizę.
  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais aktais ir šiais Nuostatais.
  5. Tarnybos Nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina, keičia ir darbo organizavimo pakeitimus atlieka Departamento direktorius.
  6. Tarnybą sudaro viršininkas, patarėjas, korupcijos prevencijos, tyrimų ir analizės veiklos krypčių vyriausieji specialistai, vidaus tyrimų krypties vyriausieji specialistai.


  II. SKYRIUS
  TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  7. Tarnybos veiklos tikslai:
  7.1. vykdyti Departamento darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą;
  7.2. organizuoti, įgyvendinti ir koordinuoti Departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei korupcijos pobūdžio veiksmų prevenciją ir tyrimą.
  7.3. korupcijos prevencijos, tyrimų ir analizės krypčių vyriausieji specialistai vykdo šias funkcijas:
  7.3.1. vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Departamento įstaigose ir valdybose, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą;
  7.3.2. rengia kovos su tarnybiniais nusižengimais ir korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, jų prevencijos ir kontrolės mokymų programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; 
  7.3.3. teikia Departamento įstaigų ir valdybų viršininkams siūlymus dėl Departamente patvirtintų kovos su tarnybiniais nusižengimais ir korupcinio pobūdžio neteisėtomis veikomis, jų prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimo;
  7.3.4. kaupia, tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Departamento darbuotojams kylančias rizikas dėl galimo neteisėto poveikio, atliekant pavestas funkcijas, taip pat informaciją apie Departamento darbuotojų galbūt padarytas neteisėtas veikas ir tarnybinius nusižengimus;
  7.3.5. kartą per metus (pagal poreikį – dažniau) teikia Departamento direktoriui Darbuotojų neteisėtų veikų ir tarnybinių nusižengimų, korupcijos pasireiškimo tendencijų aplinkos apsaugos sistemoje ataskaitas ir siūlymus dėl korupcijos pasireiškimo mažinimo;
  7.3.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais atlieka Departamento darbuotojų tikrinimus;
  7.3.7. atlieka pasirinktų Departamento darbuotojų duomenų, pateiktų privačių interesų deklaracijose, patikrinimą;
  7.3.8. atlieka pasirinktų Departamente atliekamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą;
  7.3.9. atlieka Departamento direktoriaus leidžiamų teisės aktų ir jų projektų, taip pat teikiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  7.3.10. koordinuoja atitikties pareigūnų veiklą Departamente;
  7.3.11. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;
  7.3.12. renka ir kaupia informaciją apie Departamento darbuotojų rengiamas, daromas, padarytas neteisėtas veikas ir rengiamas, daromas, padarytas neteisėtas veikas prieš Departamento darbuotojus, taip pat galimus korupcinio pobūdžio procesus Departamente;
  7.3.13. padeda Departamento direktoriui organizuoti teisėsaugos įstaigose atliekamų tyrimo veiksmų ikiteisminiuose tyrimuose stebėseną, jeigu: 
  7.3.13.1.surašyta užduotis atlikti objektų ar situacijos tyrimą ar pateikti išvadą;
  7.3.13.2. Departamento darbuotojas įtariamas padaręs arba apklausiamas apie savo galbūt padarytą nusikalstamą veiką;
  7.3.13.3. Departamento darbuotojo atžvilgiu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –BPK) XIV skyriuje, dėl aplinkybių,  nesusijusių su tiesioginiu Darbuotojo pareigų atlikimu;
  7.3.13.4. Departamento darbuotojo atžvilgiu naudojamos procesinės prievartos priemonės, nustatytos BPK XII skyriuje.
  7.4. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka vykdyti vidaus kontrolės procedūras;
  7.5. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento struktūrinių padalinių veiklą ir valdymą, atlikti rizikos analizę;
  7.6. pagal kompetenciją koordinuoti Departamento padalinių veiklą, nustatyti Departamento vidaus administravimo rizikas, teikti išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti efektyvią, teisėtą, skaidrią Departamento veiklą.
  7.7. vidaus tyrimų krypties vyriausieji specialistai vykdo šias funkcijas:
  7.7.1. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus dėl Departamento darbuotojų neteisėtų veiksmų, susijusių su korupcijos apraiškomis;
  7.7.2. atlieka tarnybinius patikrinimus, tarnybinių nusižengimų tyrimus, tyrimus dėl darbo drausmės pažeidimų (toliau – tarnybiniai patikrinimai) dėl šių Darbuotojų galimų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, vykdo korupcijos prevencijos priemones Departamento veiklos srityse;
  7.7.3. padeda Departamento direktoriui spręsti Departamento darbuotojų tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus.
  8. Tarnyba atlieka šias funkcijas:
  8.1. įgyvendindama 7.1. papunktyje jai pavestus uždavinius:
  8.1.1. nustato grėsmes darbuotojams, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą Departamento padaliniuose;
  8.1.2. organizuoja Departamente nustatytų grėsmių analizę ir vertinimą, apibendrina pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;
  8.1.3. rengia ir teikia Departamento direktoriui motyvuotą išvadą dėl Departamento ir Departamento padalinių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir pasiūlymus dėl šioje išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo.
  8.2. įgyvendindama 7.2 papunktyje jai pavestus uždavinius:
  8.2.1. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinės veiklos patikrinimus dėl galimų Departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei galimų tarnybinių nusižengimų tyrimus;
  8.2.2. Departamento direktoriaus pavedimu tikrina, ar Departamento darbuotojai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;
  8.2.3. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia Departamento direktoriui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais.
  8.2.4. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja asmenų skundus dėl Departamento darbuotojų ar Departamento direktoriaus į pareigas skiriamų asmenų veiksmų (neveikimo);
  8.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pateikus Departamento direktoriui motyvuotas išvadas, pagal kompetenciją teikia arba organizuoja pasiūlymų teikimą dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti;
  8.4. rengia Departamento korupcijos prevencijos priemonių planą; 
  8.5. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Departamente ir Departamento padaliniuose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano, priskirto Departamento kompetencijai, įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai šios programos įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitas;
  8.6. vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintų Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, priskirtų Departamentui, įgyvendinimą;
  8.7. atlieka korupcijos prevencijos priemonių efektyvumo analizę, teikia pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos ir šios srities priemonių tobulinimo bei naujų priemonių diegimo;
  8.8. gavus informaciją apie Departamento darbuotojų galbūt padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nedelsiant apie tai informuoja Departamento direktorių, kompetentingas ikiteisminio tyrimo įstaigas, teikia siūlymus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kad nustatyti korupcijos atvejai nepasikartotų;
  8.9. atlieka Departamento direktoriaus leidžiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  8.10. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Departamento darbuotojų ir visuomenės antikorupcinį švietimą;
  8.11. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veiklose ir kaip jų išvengti;
  8.12. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti su Departamento padaliniais, taip pat kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  8.13. kontroliuoja Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų teikimą, suderinimą, teikia rekomendacijas ir konsultuoja Departamento darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, teikia išvadas Departamento direktoriui dėl Departamento darbuotojų nusišalinimo;
  8.14. rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais bei organizuoja jų įgyvendinimą;
  8.15. organizuoja Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Departamente;
  8.16. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais Departamento ir Departamento padalinių darbuotojams;
  8.17. atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole susijusią veiklą;    
  8.19. pagal kompetenciją nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos, ES ir tarptautinių institucijų atsakingais pareigūnais, atstovauja Departamentui kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitose Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;
  8.20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, bendradarbiauja su Departamento padaliniais;
  8.21. pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, patikrinimų pažymas, kitus dokumentus;
  8.22. vykdo valstybinės gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos kontrolę;
  8.23. teikia rekomendacijas Departamento direktoriui dėl naujai priimamų darbuotojų atsparumo korupcijai;
  8.24. teikia rekomendacijas Departamento direktoriui dėl pareigūnų ir darbuotojų skatinimo;
  8.25. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.


  III. SKYRIUS
  TARNYBOS TEISĖS

  9. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:
  9.1. reikalauti iš visų Departamento ir jam pavaldžių struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, administracijos padalinių, informacijos, ataskaitų, dokumentų, paaiškinimų ir kitų tyrimams reikalingų duomenų;
  9.2. duoti privalomus vykdyti nurodymus Departamento padaliniams dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Departamente ir Departamento padaliniuose;
  9.3. gauti iš Departamento padalinių informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia tarnybos uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;
  9.4. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus tarnybos kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;
  9.5. prireikus pasitelkti Departamento padalinių specialistus;
  9.6. vertinant priimamų naujų darbuotojų rizikas, rinkti apie juos informaciją iš buvusių darboviečių bei kitų informacijos šaltinių;
  9.7. teikti Departamento vadovybei rekomendacijas dėl pareigūnų metinių vertinimų, paskatinimų bei apdovanojimų;
  9.8. Tarnyba turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.


  IV. SKYRIUS
  TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Tarnybos darbas organizuojamas vadovaujantis Departamento strateginiais ir metiniais veiklos planais, Departamento darbo reglamentu, Tarnybos vidaus taisyklėmis.
  11. Tarnybai vadovauja tarnybos viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Tarnybos  viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
  12. Tarnybos viršininkas:
  12.1. atsako už tarnybos pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.2. planuoja ir organizuoja tarnybos veiklą ir paskirsto darbus tarnybos Darbuotojams;
  12.3. Departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už tarnybos veiklą;
  12.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus tarnybos kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl tarnybos nuostatų ir Darbuotojų pareigybių aprašymų, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo;
  12.5. vizuoja tarnybos parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal tarnybos kompetenciją;
  12.6. vertina tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;
  12.7. atstovauja skyriui Departamento padaliniuose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  12.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.
  13. Tarnybos viršininkas užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, aplinkos ministro, Departamento įsakymai ir kiti teisės aktai.
  14. Kai nėra Tarnybos viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Tarnybos  viršininko pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka tarnybos patarėjas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti patarėjo – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.


  V SKYRIUS 
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  15. Tarnybos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir prižiūri Departamento direktorius, kitos įgaliotos institucijos. Tarnybos vidaus kontrolė atliekama Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
   

 • Veiklos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Raudonienė
  Tomas Balčiūnas
  Vilnius
  Elena Fomenko
  Egidijus Kiršis
  Klaipėda
  Benas Sabalys
  Kristina Saulėnė
  Romualdas Sližauskas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Veiklos organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai yra:
  3.1. organizuoti ir koordinuoti Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
  3.2. nustatyti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas bei pasiūlymus joms spręsti;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, atlikti veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą.
  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. planuoja Departamento vykdomą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, organizuoja Departamento patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir kitų planų rengimą;
  4.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja jų rezultatus ir teikia pasiūlymus;
  4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, koordinuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.4. teikia Departamento struktūriniams padaliniams pasiūlymus dėl prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, vykdymo;
  4.5. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.6. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  4.7. atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti;
  4.8. teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą;
  4.9. atlieka tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, ir analizuoja gautus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
  4.10. rengia Departamento veiklos bei kitas ataskaitas, atlieka pokyčių analizę;
  4.11. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.12. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
  4.13. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.14. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją;
  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  ______________

 • Pranešimų priėmimo tarnyba
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Markauskas
  Gediminas Almantas
  Mantas Arbūzas
  Aloyzas Gruzdys
  Vilmantas Musnikas
  Albertas Skerniškis
  Leonas Zelvaras

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Pranešimų priėmimo skyrius  (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos formuojamos politikos įgyvendinimą gamtos išteklių naudojimo ir aplinkosauginės būklės gerinimo, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityse, aplinkosauginių pranešimų iš Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) ir gyventojų priėmimą laiku, vertinimą ir tinkamą jų valdymą, aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą bei kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą pagal kompetenciją šalies teritorijoje.
  3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. vykdyti aplinkosauginių pranešimų priėmimą iš BPC ir gyventojų, jų vertinimą, analizę ir valdymą;
  4.2. pagal kompetenciją vykdyti aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą.
  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  5.1. priima iš Bendrojo pagalbos centro ir gyventojų aplinkosauginius pranešimus, juos analizuoja, priima sprendimus dėl reagavimo į juos ir jų valdymo, pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus specialistus;
  5.2. rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;
  5.3. duoda nurodymus pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, gyvajai gamtai, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.4. vykdo ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus dėl ES valdymo;
  5.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ekstremaliųjų situacijų valdymo eigą, Departamentų padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo gerinimo;
  5.6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Departamento padalinių rezultatus, vykdant potencialiai pavojingų objektų kontrolę ir šių objektų pasirengimo galimoms avarijoms ir jų padarinių likvidavimui, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.7. užtikrinant aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų prevenciją, vertina ir teikia išvadas atsakingoms institucijoms dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;
  5.8. siekiant tinkamai pasiruošti operatyviam galimos jūros aplinkos taršos iš įmonių ir laivų valdymui, vertina teikiamus derinti įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus ir teikia išvadas;
  5.9. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie potencialiai pavojingus objektus, juose esančias pavojingas medžiagas ir pavojus kylančius gamybos proceso metu;
  5.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus tobulinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų profesinius gebėjimus suteikiant profesinių žinių, formuojant profesinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis;
  5.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą ir dalyvauja komitetų bei darbo grupių veikloje;
  5.12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo;
  5.13. vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento darbuotojams jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti;
  5.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką atsakingoms institucijoms ar kitiems duomenų ir informacijos vartotojams;
  5.15. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  5.16. pagal kompetenciją vykdo Departamento padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
  5.17. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  5.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  6.1. teikti Departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją ir Departamento darbo organizavimo klausimais;
  6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  9. Skyriaus vedėjas:
  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  9.3. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  9.4. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  9.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
  10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.
  11. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
  12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dirba slenkančiu grafiku ir užtikrina informacijos, susijusios su Aplinkos ministerijos kompetencijos sritimi, priėmimą, analizavimą, vertinimą ir realizavimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  ________________

 • Administravimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Gasiulienė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Administravimo departamentas (toliau – Administravimo departamentas) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą, organizuojantis personalo parinkimą, personalo dokumentų tvarkymą, yra atsakingas už autotransporto tvarkymą, naudojimą ir nenutrūkstamą darbą bei energetinio ūkio, šilumos, vandens racionalaus panaudojimo kontrolę ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų darbą, tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą.
  2. Administravimo departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, Administravimo departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Administravimo departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II. PAGRINDINIAI ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai personalo klausimais:
  4.1. organizuoti Departamento personalo dokumentų tvarkymą;
  4.2. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą pagal Aplinkos ministerijos sistemos institucijų parengtas programas;
  4.3. vykdyti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę;
  4.4. dalyvauti ruošiant Departamento struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  4.5. organizuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
  5. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius personalo klausimais:
  5.1. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir kitas pareigas;
  5.2. organizuoja darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, tarnybos laiko pratęsimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį, priedų, priemokų, pašalpų, vienkartinių išmokų skyrimo, viršvalandinio darbo, darbo grafiko pakeitimo dokumentus;
  5.3. dalyvauja pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijų darbe;
  5.4. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą;
  5.5. organizuoja Departamento darbuotojų atostogų grafikų parengimą;
  5.6. kontroliuoja duomenų suvedimą į Departamento valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis institucijoms;
  5.7. užtikrina tinkamą užbaigtų Departamento darbuotojų asmens bylų tvarkymą;
  5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus personalo klausimais.
  6. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai ūkio klausimais:
  6.1. planuoti ir organizuoti materialinių priemonių įsigijimą ir paskirstymą;
  6.2. organizuoti tinkamą departamente turimo autotransporto priemonių eksploataciją, aprūpinti Departamento autotransporto priemones atsarginėmis detalėmis, kuru, tepalais;
  6.3. rengti mėnesinių kuro sunaudojimo limitų nustatymo dokumentus, vesti kelionės lapų ir kuro sunaudojimo apskaitą, ataskaitą pateikti Departamento Finansų skyriui;
  6.4. organizuoti autotransporto priemonių priėmimą ir perdavimą, nusidėvėjusių autotransporto priemonių nurašymą, vesti padangų, akumuliatorių, instrumentų ir inventoriaus apskaitą;
  6.5. užtikrinti ir laiku atlikti turimo autotransporto techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą;
  6.6. prižiūrėti Departamento balanse esančias tarnybines patalpas, tinkamai eksploatuoti šilumos, vandens ir energetinį ūkį;
  6.7. vesti Departamento balanse esančių materialinių vertybių apskaitą bei jų nurašymą;
  6.8. registruoti ir teisiškai įteisinti Departamento kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
  6.9. organizuoti ir įstatymo nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
  7. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
  7.1. veda Departamento materialinių vertybių apskaitą bei panaudojimo kontrolę;
  7.2. atsižvelgiant į materialinių vertybių nusidėvėjimo normas ir jų faktinę būklę rengia ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų remonto arba nurašymo;
  7.3. pagal gautas struktūrinių padalinių paraiškas įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones ir medžiagas, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
  7.4. veda išduodamų medžiagų, priemonių kiekybinę apskaitą ir registraciją;
  7.5. organizuoja ir nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus.
  7.6 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  8. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
  8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
  8.2. padėti Departamento darbuotojams ir valstybės tarnautojams įsisavinti kompiuterines programas.
  9. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius informacinių technologijų klausimais:
  9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
  9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
  9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
  9.4. instaliuoja naujas programas;
  9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  10. Pagrindiniai Administravimo departamento uždaviniai dokumentų tvarkymo klausimais:
  10.1. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą departamente.
  11. Administravimo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius dokumentų tvarkymo klausimais:
  11.1. registruoja Departamento gautus ir siunčiamus dokumentus;
  11.2. rengia dokumentacijos plano projektą;
  11.3. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  12. Administravimo departamento darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

  IV. ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  13. Administravimo departamento veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
  14. Administravimo departamentui vadovauja direktorius, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Administravimo departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  15. Administravimo departamento direktorius organizuoja Administravimo departamento darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
  16. Kai Administravimo departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  _____________________

  • Personalo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Usavičienė
   Evaldas Lašinskas
   Vilma Cegelskė
   Rita Ardzijauskienė
   Marijampolė
   Renata Balevičienė
   Marijampolė
   Rasa Gavėnienė
   Alytus
   Inga Jurčytė
   Klaipėda
   Enrika Karinauskaitė
   Panevėžys
   Aldona Krikštaponienė
   Vilnius
   Eugenija Kubiliūtė
   Klaipėda
   Laima Maniušienė
   Utena
   Vaida Mikolaitienė
   Šiauliai
   Romualda Petkevičienė
   Panevėžys
   Justina Seniūnė
   Kaunas
   Eglė Šimoliūnienė
   Kaunas
   Svetlana Zavadskaja
   Vilnius

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Administravimo departamento Personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Administravimo departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius atsakingas už tinkamą Departamento veiklos tikslo pasiekimą, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius.
   3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. padėti Departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
   4.2. organizuoti Departamento žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Departamento veiklai užtikrinti) plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas);
   4.3. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą Departamente.
   5. Skyrius atlieka šias funkcijas:
   5.1. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;
   5.2. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   5.3. pagal kompetenciją atlieka Departamento administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę;
   5.4. padeda Departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente;
   5.5. padeda Departamento padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;
   5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Departamento padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
   5.7. organizuoja Departamento pareigybių sąrašų, mokymo planų, darbo sutarčių, direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais projektų rengimą ir teikia Departamento direktoriui;
   5.8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   5.9. organizuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, metinių mokymo planų įgyvendinimą;
   5.10. padeda Departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   5.11. organizuoja valstybės tarnautojų, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   5.12. tvarko Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kurių netvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
   5.13. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Departamento padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamente gerinimo;
   5.14. pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Departamente;
   5.15. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;
   5.16. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą;
   5.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
   5.18. formuoja, tvarko, nustatyta tvarka perduoda archyvui Departamento personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   5.19. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento padaliniams;
   5.20. registruoja ir tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, vidaus dokumentus Departamente pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
   5.21. rengia dokumentacijos plano projektą;
   5.22. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus personalo ir dokumentų valdymo srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   6.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   9.2. atsako už Skyriaus pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   9.3. atsiskaito Administravimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   9.4. teikia Administravimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   9.5. vizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratorių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus
   paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
   11. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   ________________

  • Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius
   El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolanta Gurbanovič
   Kretinga
   Rita Pilkauskaitė
   Vilnius
   Arvydas Barčas
   Panevėžys
   Vygantas Česaitis (IT)
   Kaunas
   Nida Jankūnienė
   Vilnius
   Ramutė Juravičiūtė (IT)
   Vilnius
   Gintaras Karkauskas (IT)
   Alytus
   Arūnas Kasperavičius
   Kaunas
   Leonas Laucius
   Utena
   Andrius Marcinkevičius (IT)
   Utena
   Diana Meškauskienė
   Šiauliai
   Aurimas Mumgaudis (IT)
   Klaipėda
   Evaldas Pikturna
   Klaipėda
   Sigitas Stankūnas
   Marijampolė
   Loreta Starovoitova (IT)
   Šiauliai
   Vilija Švobienė
   Kaunas
   Algirdas Demidovičius
   Vyresnysis specialistas
   Vilnius
   Bronius Vygelis
   Utena
   Arūnas Visockas
   Vilnius
   Arminas Zacharas (IT)
   Panevėžys

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, nekilnojamojo turto priežiūrą, autotransporto tvarkymą, kompiuterinių sistemų darbą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi galiojančiais norminiais teisės aktais, Departamento vidaus teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai viešųjų pirkimų srityje:
   4.1. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus;
   4.2. vykdyti viešuosius pirkimus;
   4.3. užtikrinti Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius viešųjų pirkimų srityje, vykdo šias funkcijas:
   5.1. pagal Departamento struktūrinių padalinių pateiktus duomenis, apibendrina Departamento einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti Departamento direktoriui;
   5.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus Departamento interneto svetainėje;
   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
   5.4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.6. rengia Departamento vidaus teisės aktų projektus viešųjų pirkimų klausimais;
   5.7. užtikrina Skyriui priskirtų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;
   5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
   6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ūkio klausimais:
   6.1. užtikrinti Departamento darbuotojų aprūpinimą materialinėmis priemonėmis;
   6.2 organizuoti autotransporto tvarkymą;
   6.3. užtikrinti nekilnojamojo turto priežiūrą.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:
   7.1. palaiko ryšį su tiekėjais ir vykdo skyriui priskirtų tiekimo sutarčių vykdymo kontrolę;
   7.2. pagal gautus Departamentų struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
   7.3. organizuoja Departamento autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;
   7.4. užtikrina nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
   7.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ūkio srityje.
   8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai informacinių technologijų klausimais:
   8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;
   8.2. padėti departamento darbuotojams įsisavinti kompiuterines programas.
   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
   9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;
   9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;
   9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;
   9.4. instaliuoja naujas programas;
   9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas informacinių technologijų srityje.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   10.1. teikti Administravimo departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją Departamento darbo organizavimo klausimais;
   10.2. gauti iš Departamento padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   10.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.
   12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus Administravimo departamento direktoriui. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

 • Teisės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Virvilienė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamentas yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos, administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylų įforminimą, atliekantis kitas Departamento vadovybės pavestas funkcijas.
  2. Teisės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, Teisės departamento nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Teisės departamento struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  II SKYRIUS
  PAGRINDINIAI TEISĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Teisės departamento uždaviniai:
  4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
  4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
  4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
  4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
  4.5. užtikrinti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
  4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
  4.7. užtikrinti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
  4.8. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
  4.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėti fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
  4.10. vertinti ir nustatyta tvarka vizuoti viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
  4.11. ruošti sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
  4.12. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Teisės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Teisės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.2. Departamento lėšomis kelti Teisės departamento struktūrinių padalinių darbuotojų kvalifikaciją;
  5.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;
  5.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Teisės departamento veiklos tobulinimo;
  5.5. Teisės departamento pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
  6. Teisės departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  TEISĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  7. Teisės departamento darbą organizuoja ir jam vadovauja Teisės departamento direktorius, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  8. Teisės departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  9. Teisės departamento direktorius:
  9.1. organizuoja Teisės departamento darbą ir atsako už jo veiklą;
  9.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
  9.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
  9.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
  9.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
  9.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
  9.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
  10. Kai Teisės departamento direktorius laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Civilinių bylų ir teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edvardas Sungaila
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Roberta Idzelytė - Baniulienė
   Klaipėda
   Irma Jestremskienė
   Alytus
   Rasa Karčiauskaitė
   Vilnius
   Albertas Kilevičius
   Žvaigždžių g. 21-17, LT-37109 Panevėžys
   Raimondas Merčaitis
   Kauno g. 69-206, LT-62107 Alytus
   Saulius Preikšas
   Šiauliai
   Erika Stonkutė
   Klaipėda
   Margarita Šakalytė
   Vilnius
   Audrius Zykevičius
   Kaunas
   Odeta Vaičiūnienė
   Vyriausioji specialistė
   Panevėžys
   Žygimantas Daukša
   Patarėjas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių medžiagos įforminimą.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai teisiniais klausimais:
   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui bei Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius teisiniais klausimais:
   5.1. rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus;
   5.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.4. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus pagal skyriaus kompetenciją teisės klausimais;
   5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;
   5.6. derina Departamento direktoriaus priimamus įsakymus bei kitus vidaus dokumentus;
   5.7. esant poreikiui nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.8. rengia pretenzijas, ieškinius ir teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą.
   5.9. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.10. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;
   5.11. ruošia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;
   5.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Esant pagrindui – skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
   7. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   11.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;
   11.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;
   11.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;
   11.5. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   11.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   11.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.
   12. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   __________________

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Brigita Gudonė
   Skyriaus vedėja
   203
  • Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Tel. Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Gagienė
   202
   Dainora Gintautaitė-Bačėnienė
   Vyriausioji specialistė
   203
   Lina Balsevičienė
   Dariaus ir Girėno g. 4-11, LT-68176 Marijampolė
   Jolita Cegelienė
   Kauno g. 69-218, LT-62107 Alytus
   Živilė Dringelienė
   Kauno g. 69-218, LT-62107 Alytus
   Irenijus Kaluškevičius
   Dariaus ir Girėno g. 4-11, LT-68176 Marijampolė
   Marijus Vaitkus
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Kauno, Alytaus ir Marijampolės regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Žalgirio g. 11A, LT-93251 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Reda Turskienė
   209
   Asta Peleckienė
   Ugnius Rauckis
   219
   Jurgita Zablockienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Klaipėdos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Dičius
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Aidas Karčiauskas
   17
   Virginijus Keras
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Gintaras Kliauga
   12
   Giedrė Mažulienė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Remigijus Ramanauskas
   17

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Šiaulių ir Panevėžio regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kristina Malaiškaitė
   Linas Baleišis
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena
   Liuda Baltrušaitytė
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Aidas Jakimavičius
   Metalo g. 11-105, LT-28217 Utena
   Audronė Lauciuvienė
   Metalo g. 11-103, LT-28217 Utena
   Leonardas Urbanovič
   Vyriausiasis specialistas
   Mykolas Sadauskas
   Ignė Vaitulionytė
   Laura Dolerytė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   TEISĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis struktūrinis padalinys, Vilniaus ir Utenos regione vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį žalos atlyginimo medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   4.1. užtikrinti Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;
   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;
   4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;
   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;
   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;
   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių teikimui reikalingos medžiagos, pagal kompetenciją nagrinėjamų bylų medžiagos įforminimą;
   4.7. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais
   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir žalos paskirtos administracinio nusižengimo nutarimu išieškojimą.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
   5.1. savo kompetencijos ribose rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;
   5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus, atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.
   5.4. esant poreikiui rengia pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą;
   5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus Skyriaus kompetencijos ribose teisės klausimais;
   5.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;
   5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės departamento direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę atstovauti Departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.
   7. Skyriaus darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyrius yra pavaldus Teisės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas, priiminėja nutarimus bei priteisia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka žalą;
   12.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   12.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;
   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;
   12.6. vykdo kitus Departamento vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimus.
   13. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   _________________

 • Aplinkos kokybės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Buzienė
  Departamento direktorė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamentas (toliau – Kokybės departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys.
  2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Kokybės departamento uždaviniai yra:
  3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą miškų būklės,  naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;
  3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas ir pasiūlymus;
  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.
  4. Kokybės departamentas įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
  4.3. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus bei kitus aplinkosauginius leidimus ir licencijas laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
  4.4. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
  4.5. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;
  4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
  4.7. rengia atliekų vežimo kontrolės planus;
  4.8. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.9. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
  4.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
  4.11. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
  4.12. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;
  4.13. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
  4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
  4.12. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir organizuoja leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursuose;
  4.13. organizuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;
  4.14. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
  4.15. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  4.16. vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;
  4.17. vykdo Kokybės departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimą. Rengia Kokybės departamento  patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
  4.18. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;
  4.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo kokybės kontrolę;
  4.20. teikia Kokybės Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
  4.21. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, organizuoja aplinkosauginio švietimo veiklą;
  4.22. pagal kompetenciją vykdo Kokybės departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
  4.23. organizuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
  4.24. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  4.25. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
  4.26. organizuoja valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų vertinimą ir teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams;
  4.27. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas bei kitus, tame tarpe ir nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  5. Kokybės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
  5.1. teikti pasiūlymus dėl Kokybės departamento veiklos organizavimo;
  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Kokybės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais  ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  KOKYBĖS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Kokybės departamento struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
  7. Kokybės departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Kokybės departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
  8. Kokybės departamento direktorius:
  8.1. planuoja ir organizuoja Kokybės departamento darbus, paskirsto užduotis Kokybės departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  8.2. atsako už Kokybės departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  8.3. atsiskaito už Kokybės departamento veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
  8.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Kokybės departamento kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Kokybės departamento nuostatų, Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  8.5. vizuoja Kokybės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Kokybės departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Kokybės departamento kompetenciją;
  9. Kokybės departamento  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Kokybės departamento  direktoriui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
  10. Jei Kokybės departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sandra Latvėnienė
   Inga Laučytė-Mačernienė
   Klaipėda
   Jurgita Malskaitienė
   Paulius Rutkauskas
   Valdonė Masiokė
   Irena Tretjakova
   Deimantė Tarasevičiūtė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymus tvirtina įsakymu Departamento direktorius.
   4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždavinys yra analizuoti atliekų susidarymo, tvarkymo srautus siekiant efektyvaus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo, metodiškai vadovauti, pagal kompetenciją koordinuoti, organizuoti Departamento struktūrinių padalinių veiklą vykdant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolę atliekų tvarkymo srityje.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, pagal poreikį lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.2. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, pagal poreikį juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.3. analizuoja Departamento struktūrinių padalinių vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje rezultatus ir teikia Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;
   6.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl atliekų vežimo kontrolės planų;
   6.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Departamento strateginio planavimo dokumentų;
   6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Departamento ūkio subjektų patikrinimų planų;
   6.7. pagal kompetenciją ir Departamento vadovybės nustatytu periodiškumu ir (ar) atvejais dalyvauja patikrinimuose atliekų tvarkymo srityje;
   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento skyriams kontrolės atliekų tvarkymo srityje klausimais;
   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;
   6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
   6.11. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
   6.13. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms bei organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;
   6.14. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
   6.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
   6.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   7.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;
   7.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, Departamento vadovybės sprendimu – organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų, informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   7.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBOORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius . Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   9.3. atsiskaito Departamento  direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;
   9.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;
   9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Gamtos išteklių apsaugos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Motiekaitis
   Rimantas Širvinskas
   Darius Komka
   Vyriausiasis specialistas
   Dainius Kulbickas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Gamtos išteklių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;
   3.3. pagal kompetenciją analizuoti informaciją apie Departamento veiklą gamtos išteklių naudojimo ir atkūrimo, gyvosios gamtos apsaugos srityse, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, bei teikia jiems informaciją;
   4.4. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, gyvosios gamtos apsaugos bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
   4.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
   4.6. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.7. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.8. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;
   4.9. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
   4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
   4.11. koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
   4.12. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.13. nagrinėja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.14. pagal kompetenciją rengia medžiagą ir dalyvauja organizuojant leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursus;
   4.15. koordinuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose projektų rengimą, jų išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūras;
   4.16. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   4.17. pagal kompetenciją vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. teikti pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;
   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pavaduotojui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35-417, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Marius Šulga
   Arvydas Aželis
   Stanislovas Rukevičius
   M. K. Čiurlionio g. 3 - 3.5 , Šiauliai 76303
   Rita Tijūnaitė
   Julita Šiuipienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   TARŠOS PREVENCIJOS IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Aplinkos kokybės departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai yra:
   3.1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką taršos prevencijos ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo valdyme;
   3.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą taip pat ir cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo, GMO ir GMM srityse;
   3.3. identifikuoti ir analizuoti problemas taršos prevencijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, GMO ir GMM srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo (išskyrus tiekiamų rinkai cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, skirtų vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti), GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir pradėtos vykdyti GMM riboto naudojimo veiklos bei teikia Aplinkos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo bei GMM riboto naudojimo kontrolės klausimais, teikimą;
   4.4. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;
   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
   4.7. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.9. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.10. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;
   4.11. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;
   4.12. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ribose bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;
   5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
   8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos kokybės departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Užuotas
   Vyriausiasis specialistas
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-23, LT-68176 Marijampolė
   Arvydas Bagdanskas
   Ramunė Burzdžiūtė
   Kauno g. 69-210, LT-62107 Alytus
   Vytautas Jaškevičius
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-12, LT-68176 Marijampolė
   Rasa Kavoliūnė
   308
   Agnė Lenkutytė
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-23, LT-68176 Marijampolė
   Jolita Matulevičienė
   Kauno g. 69-210, LT-62107 Alytus
   Agnė Simanavičiūtė
   Robertas Slavickas
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-23, LT-68176 Marijampolė
   Laimonas Katilius
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Kauno, Alytaus ir Marijampolės valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Egidijus Kvasauskas
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Joana Augustauskienė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Viktorija Blažienė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Vaida Rūkienė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Ingutė Šalkauskienė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Diana Šeirienė
   202
   Jolanta Šipulskienė
   Ramūnas Špukas
   Mindaugas Vaišvila

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   KLAIPĖDOS APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Klaipėdos ir Šiaulių valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kotryna Merkienė
   Brigita Diraitė
   Metalo g. 11-204, LT-28217 Utena
   Antanas Gailiušis
   Laura Ivanauskienė
   Metalo g. 11-201, LT-28217 Utena
   Monika Žilėnienė
   Metalo g. 11-204, LT-28217 Utena
   Andrius Blauzdys
   Domantas Žilėnas
   Metalo g. 11-201, LT-28217 Utena
   Neringa Gvergždienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   PANEVĖŽIO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Kauno  aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Žilvinas Lefikas
   Mantas Indriulis
   Mantas Jakevičius
   Nerijus Kručas
   Vidmantas Raičinskis
   Lilija Šveikauskienė
   Danguolė Marcinkevičienė
   Vyriausioji specialistė
   Arūnas Dirgėla
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
   VILNIAUS APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento Aplinkos kokybės departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais, taip pat ir šiais nuostatais.

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyrius uždaviniai yra:
   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;
   3.2. atlikti Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
   4.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
   4.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
   4.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   4.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
   4.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
   4.8. atlieka Departamento Vilniaus valdybos veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
   4.9. planuoja kontrolę Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
   4.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje;
   4.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Vilniaus valdybos kokybės kontrolę;
   4.12. teikia Departamento Vilniaus valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
   4.14. atlieka Departamento Vilniaus valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Vilniaus valdybos veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Vilniaus valdybos struktūriniams padaliniams;
   4.19. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   III SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi šias teises:
   5.1. pagal kompetenciją teikti Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus bei kitų Departamento struktūrinių padalinių darbo organizavimo;
   5.2. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais bei Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.
   7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Aplinkos kokybės departamento direktoriui.
   8. Skyriaus vedėjas:
   8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
   8.3. atsiskaito Aplinkos kokybės departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
   8.4. teikia Aplinkos kokybės departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   8.5. vizuoja, nustatytose tvarkose numatytais atvejais pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus;
   9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;
   10. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ________________

 • Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas
  Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Rūkštelienė
  106

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
  2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas (toliau – AMK departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, sąvartyne šalinamomis atliekomis, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolę, koordinuojantis ir metodiškai vadovaujantis AMK departamento struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių ir gamtos išteklių kontrolės klausimais.
  2. AMK departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. AMK departamento nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
  4. AMK departamentas turi blanką ir anspaudą su pavadinimu.

  II SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. AMK departamento uždaviniai:
  5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių, pakuotės ir sąvartyne šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
  5.2. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;
  5.3. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Departamento struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartynuose šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) klausimais;
  5.4. koordinuoti ir metodiškai vadovauti AMK departamento struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių ir mokesčių už gamtos išteklius kontrolės klausimais.
  6. AMK departamentas:
  6.1. įgyvendindamas 5.1. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.1.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
  6.1.2. vykdo į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
  6.1.3 kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus,  reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
  6.1.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
  6.1.5. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
  6.1.6. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus.
  6.2. Įgyvendindamas 5.2. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.2.1. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;
  6.3. Įgyvendindamas 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.3.1. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, Departamento specialistus aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) klausimais;
  6.3.2. pagal kompetenciją vykdo AMK departamento struktūrinių padalinių specialistų konsultavimą ir kontrolę, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos (mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo) ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo.
  6.4. Įgyvendindamas 5.4. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.4.1. koordinuoja AMK departamento struktūrinių padalinių tikrintinų ūkio subjektų metinių sąrašų sudarymą;
  6.4.2. kontroliuoja AMK departamento struktūrinių padalinių metinių uždavinių įgyvendinimą;
  6.4.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją Departamento vadovybei teikia informaciją apie mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolės, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos kontrolės rezultatus.
  7. AMK departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
  7.1. pagal kompetencija nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
  7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

  III SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. AMK departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia AMK departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  8.2. Departamento lėšomis kelti AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojų kvalifikaciją;
  8.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;
  8.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl AMK departamento veiklos tobulinimo;
  8.5. AMK departamento pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
  9. AMK departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. AMK departamentas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui ir jam atskaitingas.
  11. AMK departamento direktorių ir kitus AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
  12. AMK departamento direktorius:
  12.1. organizuoja AMK departamento struktūrinių padalinių darbą;
  12.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
  12.3. pasirašo AMK departamento siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;
  12.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl AMK departamento struktūrinių padalinių darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
  12.5. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.
  13. Jei AMK departamento direktorius laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Loreta Ruzgienė
   207
   Snieguolė Ambrasienė
   S. Dariaus ir S. Girėno g. 4-24, LT-68176 Marijampolė
   Nerijus Jonynas
   Kauno g. 69-209, LT-62107 Alytus
   Danguolė Maskeliūnaitė
   Kauno g. 69-209, LT-62107 Alytus
   Rasvita Motiejūnienė
   207

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
   2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-187

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
   KAUNO APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS
   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (toliau – AMK departamentas) Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
   4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su Skyriaus pavadinimu.

   II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus uždaviniai:
   5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;
   5.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;
   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;
   5.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja taršą iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;
   6.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių apskaitos kontrolę;
   6.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkosauginius mokesčius ir gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių, naudojimą;
   6.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;
   6.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;
   6.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
   6.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamos taršos į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, sąvartyne šalinamų atliekų, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;
   6.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Alytaus, Kauno ir Marijampolės valdybų struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;
   7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   7.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;
   7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   8.2. pagal savo kompetenciją teikti AMK departamento direktoriui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus AMK departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
   12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.
   13. Skyriaus vedėjas:
   13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;
   13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;
   13.3. teikia pasiūlymus AMK departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;
   13.4. vykdo kitus AMK departamento direktoriaus pavedimus.
   14. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   ______________________

  • Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
   Adresas: Birutės g. 16, LT-92003 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Pipikaitė
   205
   Lina Kamandierė
   Vyriausioji specialistė
   M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Dijana Rupeikienė
   M. K. Čiurlioni