Aukcionai

SKELBIMAS

 APIE NUMATOMĄ KONKURSĄ DĖL LEIDIMO NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE „ĄŽUOLAS” IŠDAVIMO

              Pranešame, kad Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kodas -304766622, adresas - Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis 2021 m. sausio 20 - 21 d., viešo elektroninio aukciono būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt, organizuos elektroninį aukcioną, siekiant nustatyti medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas“, esančio Prienų r. ir Alytaus r. savivaldybių teritorijose naudotoją (toliau – Aukcionas), kuriam bus išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (toliau – Leidimas) minėtame medžioklės plotų vienete.

              Registruotis į Aukcioną galima nuo 2021-01-13 iki 2021-01-15. Registracijos tvirtinimo laikas nuo 2021-01-18 iki 2021-01-19. Aukciono pradžia 2021-01-20, 9.00 val., pabaiga 2021-01-21, 13.59 val.

              Bendras medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas“ plotas – 3646,2 ha. Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis sudaro 3458,0 ha, iš jų:

Medžioklės plotų kategorijos

Plotas, ha

Kategorija

Charakteristika

I

Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai

(spygliuočių – iki 50 %)

754,5

II

Mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai

(lapuočių – nuo 25 iki 50 %)

115,5

III

Mišrūs spygliuočiai su nedidele lapuočių priemaiša medynai

(lapuočių – nuo 11 iki 24 %)

19,1

IV

Gryni pušynai su nedidele kaip 10 % kitų medžių rūšių priemaiša

1,9

Žemė apaugusi mišku (bendras plotas)

891,0

V

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai Marijampolės apskrityje)

-

VI

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai kitoje Lietuvos Respublikos dalyje)

2525,9

VII

Vandens telkiniai

41,1

Medžioklės plotai

3458,0

Teritorija, kurioje medžioklė draudžiama arba ne medžioklės plotai (užstatyta teritorija, kapinės, keliai, geležinkeliai, kitos inžinierinės komunikacijos, rezervatai, kariniai poligonai)

188,2

Bendras medžioklės plotų vieneto plotas

3646,2

              Su detalesne medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas“ informacija galima susipažinti čia.

              Pradinė Aukciono kaina – 1598 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

              Aukcione gali dalyvauti asmuo, turintis teisę būti medžioklės plotų naudotoju pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus.

              Aukciono dalyvis Aukciono dalyvio registravimo mokestį (nurodant medžioklės plotų vieneto pavadinimą) - 29,00 Eur, sumoka į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB iki 2021-01-15, kuris yra negražinamas, išskyrus, kai asmuo sumoka Aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet neregistruojamas Aukciono dalyviu.

              Pasiūlymą teikiantys asmenys į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, privalo sumokėti 15 000 Eur Aukciono dalyvio garantinį įnašą (nurodant medžioklės plotų vieneto pavadinimą) (arba pateikti atitinkamą banko garantiją) iki 2021-01-15.

              Asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neregistruotiems Aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus aukcionui.

              Aukciono dalyviai teikia pasiūlymus sumokėti vienkartinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą (toliau – Kaina), Aukcioną laimi didžiausią Kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.

              Metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 2019 m. šiame medžioklės plotų vienete sudarė 1598 Eur/metus (pagal aplinkosauginių mokesčių ir įkainių indeksavimo koeficientą 2019 m.). Mokestis mokamas kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. už pilnus praėjusius metus.

              Aukciono laimėtojui, kuriam nustatyta tvarka išduodamas Leidimas, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduodamas leidimas.

              Aukciono dalyvio, kurio pasiūlymas nelaimėjo, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduotas Leidimas Aukciono laimėtojui.

              Aukciono laimėtojui, kuris atsisakė leidimo, arba per 5 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos nesikreipė į Aukciono organizatorių dėl Leidimo išdavimo, sumokėtas Aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas. Šias lėšas Aukciono organizatorius perveda į Aplinkos apsaugos rėmimo programą.

     Pasibaigus Aukcionui, Aukciono organizatorius surašo protokolą, kurį pasirašo ir Aukciono laimėtojas ir per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos informuoja apie Aukciono rezultatus savo interneto svetainėje. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta įmoka didžiausia, turi šią įmoką sumokėti per 3 darbo dienas po Aukciono pabaigos iki protokolo pasirašymo. Aukciono dalyvis informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas leidimas. Aukciono laimėtojui leidimas išduodamas vadovaujantis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“, pateikus įrodančius dokumentus, kad aukciono laimėtojas sumokėjo pasiūlytą didžiausią kainą.

     Jeigu per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos protokolas nesurašomas dėl Aukciono laimėtojo kaltės ar Aukciono laimėtojas nesumoka Aukciono metu pasiūlytos didžiausios vienkartinės savanoriškos įmokos į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė leidimo.

              Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Departamento Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vyriausiajį specialistą Saulių Tuską adresu: Smolensko g. 15, Vilnius, tel.: 8 617 80236, el.p.: saulius.tuska@aad.am.lt

 

SKELBIMAS

 APIE NUMATOMĄ KONKURSĄ DĖL LEIDIMO NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE „ĄŽUOLAS 2” IŠDAVIMO

              Pranešame, kad Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kodas -304766622, adresas - Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis 2021 m. sausio 25 - 26 d., viešo elektroninio aukciono būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt, organizuos elektroninį aukcioną, siekiant nustatyti medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas 2“, esančio Prienų r. savivaldybės teritorijoje naudotoją (toliau – Aukcionas), kuriam bus išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (toliau – Leidimas) minėtame medžioklės plotų vienete.

              Registruotis į Aukcioną galima nuo 2021-01-18 iki 2021-01-20. Registracijos tvirtinimo laikas nuo 2021-01-21 iki 2021-01-22. Aukciono pradžia 2021-01-25, 9.00 val., pabaiga 2021-01-26, 13.59 val.

              Bendras medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas 2“ plotas – 1858,2 ha. Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis sudaro 1747,5 ha, iš jų:

Medžioklės plotų kategorijos

Plotas, ha

Kategorija

Charakteristika

I

Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai

(spygliuočių – iki 50 %)

309,1

II

Mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai

(lapuočių – nuo 25 iki 50 %)

92,2

III

Mišrūs spygliuočiai su nedidele lapuočių priemaiša medynai

(lapuočių – nuo 11 iki 24 %)

237,2

IV

Gryni pušynai su nedidele kaip 10 % kitų medžių rūšių priemaiša

25,1

Žemė apaugusi mišku bendras plotas

663,6

V

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai Marijampolės apskrityje)

-

VI

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai kitoje Lietuvos Respublikos dalyje)

1048,6

VII

Vandens telkiniai

35,3

Medžioklės plotai

1747,5

Teritorija, kurioje medžioklė draudžiama arba ne medžioklės plotai (užstatyta teritorija, kapinės, keliai, geležinkeliai, kitos inžinerinės komunikacijos, rezervatai, kariniai poligonai)

110,7

Bendras medžioklės plotų vieneto plotas

1858,2

              Su detalesne medžioklės plotų vieneto „Ąžuolas 2“ informacija galima susipažinti čia.

              Pradinė Aukciono kaina – 891 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

              Aukcione gali dalyvauti asmuo, turintis teisę būti medžioklės plotų naudotoju pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus.

              Aukciono dalyvis Aukciono dalyvio registravimo mokestį - 29,00 Eur (nurodant medžioklės plotų vieneto pavadinimą), sumoka į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB iki 2021-01-20, kuris yra negražinamas, išskyrus, kai asmuo sumoka Aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet neregistruojamas Aukciono dalyviu.

              Pasiūlymą teikiantys asmenys į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, privalo sumokėti 15 000 Eur Aukciono dalyvio garantinį įnašą (nurodant medžioklės plotų vieneto pavadinimą) (arba pateikti atitinkamą banko garantiją) iki 2021-01-20.

              Asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neregistruotiems Aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus aukcionui.

              Aukciono dalyviai teikia pasiūlymus sumokėti vienkartinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą (toliau – Kaina), Aukcioną laimi didžiausią Kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.

              Metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 2019 m. šiame medžioklės plotų vienete sudarė 891 Eur/metus (pagal aplinkosauginių mokesčių ir įkainių indeksavimo koeficientą 2019 m.). Mokestis mokamas kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. už pilnus praėjusius metus.

              Aukciono laimėtojui, kuriam nustatyta tvarka išduodamas Leidimas, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduodamas leidimas.

              Aukciono dalyvio, kurio pasiūlymas nelaimėjo, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduotas Leidimas Aukciono laimėtojui.

              Aukciono laimėtojui, kuris atsisakė leidimo, arba per 5 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos nesikreipė į Aukciono organizatorių dėl Leidimo išdavimo, sumokėtas Aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas. Šias lėšas Aukciono organizatorius perveda į Aplinkos apsaugos rėmimo programą.

     Pasibaigus Aukcionui, Aukciono organizatorius surašo protokolą, kurį pasirašo ir Aukciono laimėtojas ir per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos informuoja apie Aukciono rezultatus savo interneto svetainėje. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta įmoka didžiausia, turi šią įmoką sumokėti per 3 darbo dienas po Aukciono pabaigos iki protokolo pasirašymo. Aukciono dalyvis informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas leidimas. Aukciono laimėtojui leidimas išduodamas vadovaujantis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“, pateikus įrodančius dokumentus, kad aukciono laimėtojas sumokėjo pasiūlytą didžiausią kainą.

     Jeigu per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos protokolas nesurašomas dėl Aukciono laimėtojo kaltės ar Aukciono laimėtojas nesumoka Aukciono metu pasiūlytos didžiausios vienkartinės savanoriškos įmokos į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė leidimo.

              Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Departamento Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vyriausiajį specialistą Saulių Tuską adresu: Smolensko g. 15, Vilnius, tel.: 8 617 80236, el.p.: saulius.tuska@aad.am.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-01